№ 1(63) (2013)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

АМОРТИЗАЦІЯ МАЙНА: ПОГЛЯД У МИНУЛЕ PDF
Франц Францевич Бутинець
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Татьяна Анатоліївна Бутинець
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Світлана Леонідівна Безручук
СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” ТА МЕТОДИКА ЇХ ОБЛІКУ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ PDF
Марина Олександрівна Бєлгородцева
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СПЕКТРІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Катерина Павлівна Боримська
НОВІ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко
ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ PDF
О. В. Гаценко-Колумбет
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. О. Гомела
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ PDF
Оксана Степанівна Грицак
ЗАСТОСУВАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ ЄДИНОГО ПОДАТКУ В МІСЦЕВОМУ ОПОДАТКУВАННІ PDF
Г. В. Даценко, М. О. Пасько
ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ПОНЯТТЯ ТА ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Алла Вікторовна Долюк
ОБЛІК ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Тетяна Валеріївна Заревчацька
ЕКОНОМІКО-ПРAВОВA CУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФІНAНCОВІ ВКЛAДЕННЯ” ТA “ФІНAНCОВІ ІНВЕCТИЦІЇ” PDF
Василь Степанович Здреник
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Алла Василівна Мейш
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОБЛІКУ ПДВ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Марія Броніславівна Камінська
ОСНОВНІ ЗАСОБИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ PDF
С. М. Кафка
ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Валентина Дмитрівна Кашуба
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ПОЗИЦИИ ЗАКОНА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ PDF
Василий Сазонович Кивачук, Екатерина Васильевна Семенюк
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ПОНЯТТЯ ТА ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ PDF
В. І. Кондрич
ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ: ІСТОРИКО-ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук
ОБЛІК ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ У РІЗНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО НА СУЧАСНОМУ РИНКУ: ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Денис Леонідович Кузьмін
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІННОВАЦІЇ PDF
С. О. Кушнір
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
І. Д. Ловска
ОБЛІКОВО-КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
О. В. Маковійчук
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Зарема Рефатівна Мандражи, Єлизавета Віталіївна Лошакова
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА PDF
Зарема Рефатовна Мандражи, Гульшен Талятовна Абдиева
РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ PDF
Анна Юріївна Масловська
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Олена Анатоліївна Матушевська
ОЦІНКА ДІЮЧОЇ МЕТОДИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
О. Л. Михальська
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ МСБО 40 “ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ” PDF
Ольга Іванівна Міронова
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ PDF
Юлія Юзефівна Мороз
УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР PDF
Тетяна Петрівна Назаренко
УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇХ ВИСВІТЛЕННЯ В ПЕРІОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Ніна Василівна Овсюк
ВИМОГИ ДО ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИБУТОК В КОНТЕКСТІ ОРІЄНТАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ PDF
Інна Анатоліївна Панченко
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СУБ’ЄКТАМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ PDF
Тетяна Володимирівна Пономарьова, Михайло Михайлович Царенко
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ PDF
Ж. В. Прокопенко
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Миколаївна Савченко
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Роман Олександрович Савченко
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ PDF
Елена Николаевна Сердюк
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Зінаїда Петрівна Урусова
Оперaції з фінaнcовими інвеcтиціями: нормaтивно-прaвове регулювaння PDF
Павло Миколайович Хомик
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
Олена В'ячеславівна Шавурська
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФАКТ”: АНАЛІЗ ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Надія Павлівна Щербельова
МАРКЕТИНГОВІ ВИТРАТИ ТА ЇХ ВИДИ PDF
Жанна Миколаївна Ющак

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА” ПІДПРИЄМСТВА : ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ PDF
Павло Петрович Антонюк
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УГОРЩИНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ PDF
Роберт Йосипович Бачо
РИЗИК-НАВІГАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Степанівна Бойченко
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Олександр Михайлович Брадул, Катерина Андріївна Волошина, Ганна Сергіївна Матвіюк
ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Іванівна Вікарчук
МОТИВАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЛИННІСТЮ КАДРІВ PDF
Наталія Дмитрівна Дарченко
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Микола Павлович Денисенко, Валерія Вікторівна Лойко
МІСЦЕ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Василівна Замазій
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Валеріївна Іванова
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Олена Олександрівна Калініченко
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ (ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ) СТАДІЇ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ НА ХАРАКТЕР ПРОТІКАННЯ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ PDF
Тетяна Григорівна Камінська
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Валентина Дмитрівна Кашуба
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ PDF
Валентина Николаевна Костюченко, Алина Васильевна Бохан
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Ганна Вікторовна Кравчук, Вероніка В’ячеславівна Ясковець
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНО-МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Наталія Валеріївна Кравчук
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АУТСОРСИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Володимирович Крупа
НАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМЦЯ ЯК ОДИН ІЗ КРОКІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УСПІХУ PDF
Тарас Юрійович Кулаковський
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ PDF
І. О. Лепьохіна
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Валентинівна Мелень
КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Ірина Вікторівна Мосійчук
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ PDF
Катерина Олександрівна Пацалюк
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ PDF
Ірина Ігорівна Пашинська
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК СПОСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Інна Петрівна Петровська
ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Б. А. Писаренко, Н. Б. Проценко
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПОСЛУГ PDF
Ірина Олександрівна Пойта
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АДАПТАЦІЇ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Геннадій Миколайович Ротанов
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Н. Г. Сейсебаєва
ОЦІНКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ PDF
Іван Іванович Січка
ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Світлана Сергіївна Стецюк
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕКОНОМІКИ PDF
Лариса Станіславівна Стригуль
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Марія Дмитрівна Щербан
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ PDF
Надія Ярославівна Юрків
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА ПЛОДООВОЧЕВУ ПРОДУКЦІЮ PDF
Ілона Олександрівна Яснолоб

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ PDF
Вероніка Степанівна Дмитровська
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИКА І ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО СТРАХУВАННЯ PDF
Олександр Миколайович Залєтов
ДО ПИТАННЯ ПРО СВІТОВУ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ PDF
Володимир Васильович Кулішов
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ СТРАХОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ PDF
Олег Олегович Лосіхін
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЯК СТИМУЛ ДО НАРОЩУВАННЯ ВИПУСКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Іванівна Марченко, Ганна Сергіївна Мельничук
ОЦІНКА ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ НА ЦІЙ ОСНОВІ ЕТАЛОННИХ ОРІЄНТИРІВ ДЛЯ ПОТРЕБ БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ PDF
Ю. В. Півняк
СТРАХОВИЙ АГЕНТ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ PDF
Надія Валентинівна Яременко