№ 1(63) (2013)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

АМОРТИЗАЦІЯ МАЙНА: ПОГЛЯД У МИНУЛЕ PDF
Франц Францевич Бутинець 7-11
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Татьяна Анатоліївна Бутинець 12-17
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий 18-24
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Світлана Леонідівна Безручук 25-28
СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” ТА МЕТОДИКА ЇХ ОБЛІКУ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ PDF
Марина Олександрівна Бєлгородцева 29-32
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СПЕКТРІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Катерина Павлівна Боримська 33-38
НОВІ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко 39-41
ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ PDF
О. В. Гаценко-Колумбет 42-47
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. О. Гомела 48-51
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ PDF
Оксана Степанівна Грицак 52-53
ЗАСТОСУВАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ ЄДИНОГО ПОДАТКУ В МІСЦЕВОМУ ОПОДАТКУВАННІ PDF
Г. В. Даценко, М. О. Пасько 54-58
ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ПОНЯТТЯ ТА ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Алла Вікторовна Долюк 59-64
ОБЛІК ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Тетяна Валеріївна Заревчацька 65-69
ЕКОНОМІКО-ПРAВОВA CУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФІНAНCОВІ ВКЛAДЕННЯ” ТA “ФІНAНCОВІ ІНВЕCТИЦІЇ” PDF
Василь Степанович Здреник 70-74
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Алла Василівна Мейш 75-82
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОБЛІКУ ПДВ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Марія Броніславівна Камінська 83-86
ОСНОВНІ ЗАСОБИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ PDF
С. М. Кафка 87-92
ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Валентина Дмитрівна Кашуба 93-95
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ПОЗИЦИИ ЗАКОНА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ PDF
Василий Сазонович Кивачук, Екатерина Васильевна Семенюк 96-101
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ПОНЯТТЯ ТА ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ PDF
В. І. Кондрич 102-107
ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ: ІСТОРИКО-ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук 108-113
ОБЛІК ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ У РІЗНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 114-117
КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО НА СУЧАСНОМУ РИНКУ: ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Денис Леонідович Кузьмін 118-121
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІННОВАЦІЇ PDF
С. О. Кушнір 122-123
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
І. Д. Ловска 124-128
ОБЛІКОВО-КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
О. В. Маковійчук 129-132
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Зарема Рефатівна Мандражи, Єлизавета Віталіївна Лошакова 133-136
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА PDF
Зарема Рефатовна Мандражи, Гульшен Талятовна Абдиева 137-138
РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ PDF
Анна Юріївна Масловська 139-143
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Олена Анатоліївна Матушевська 144-149
ОЦІНКА ДІЮЧОЇ МЕТОДИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
О. Л. Михальська 150-151
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ МСБО 40 “ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ” PDF
Ольга Іванівна Міронова 152-154
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ PDF
Юлія Юзефівна Мороз 155-159
УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР PDF
Тетяна Петрівна Назаренко 160-162
УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇХ ВИСВІТЛЕННЯ В ПЕРІОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Ніна Василівна Овсюк 163-165
ВИМОГИ ДО ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИБУТОК В КОНТЕКСТІ ОРІЄНТАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ PDF
Інна Анатоліївна Панченко 166-172
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СУБ’ЄКТАМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ PDF
Тетяна Володимирівна Пономарьова, Михайло Михайлович Царенко 173-175
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ PDF
Ж. В. Прокопенко 176-180
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Миколаївна Савченко 181-183
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Роман Олександрович Савченко 184-186
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ PDF
Елена Николаевна Сердюк 187-190
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Зінаїда Петрівна Урусова 191-193
Оперaції з фінaнcовими інвеcтиціями: нормaтивно-прaвове регулювaння PDF
Павло Миколайович Хомик 194-197
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
Олена В'ячеславівна Шавурська 198-203
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФАКТ”: АНАЛІЗ ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Надія Павлівна Щербельова 204-209
МАРКЕТИНГОВІ ВИТРАТИ ТА ЇХ ВИДИ PDF
Жанна Миколаївна Ющак 210-213

ЕКОНОМІКА

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА” ПІДПРИЄМСТВА : ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ PDF
Павло Петрович Антонюк 214-217
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УГОРЩИНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ PDF
Роберт Йосипович Бачо 218-221
РИЗИК-НАВІГАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Степанівна Бойченко 222-225
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Олександр Михайлович Брадул, Катерина Андріївна Волошина, Ганна Сергіївна Матвіюк 226-229
ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Іванівна Вікарчук 230-233
МОТИВАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЛИННІСТЮ КАДРІВ PDF
Наталія Дмитрівна Дарченко 234-237
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Микола Павлович Денисенко, Валерія Вікторівна Лойко 238-242
МІСЦЕ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Василівна Замазій 243-245
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Валеріївна Іванова 246-247
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Олена Олександрівна Калініченко 248-250
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ (ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ) СТАДІЇ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ НА ХАРАКТЕР ПРОТІКАННЯ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ PDF
Тетяна Григорівна Камінська 251-256
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Валентина Дмитрівна Кашуба 257-259
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ PDF
Валентина Николаевна Костюченко, Алина Васильевна Бохан 260-265
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Ганна Вікторовна Кравчук, Вероніка В’ячеславівна Ясковець 266-269
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНО-МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Наталія Валеріївна Кравчук 270-273
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АУТСОРСИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Володимирович Крупа 274-278
НАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМЦЯ ЯК ОДИН ІЗ КРОКІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УСПІХУ PDF
Тарас Юрійович Кулаковський 279-283
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ PDF
І. О. Лепьохіна 284-286
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Валентинівна Мелень 287-290
КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Ірина Вікторівна Мосійчук 291-293
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ PDF
Катерина Олександрівна Пацалюк 294-295
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ PDF
Ірина Ігорівна Пашинська 296-298
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК СПОСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Інна Петрівна Петровська 299-301
ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Б. А. Писаренко, Н. Б. Проценко 302-305
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПОСЛУГ PDF
Ірина Олександрівна Пойта 306-308
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АДАПТАЦІЇ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко 309-315
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Геннадій Миколайович Ротанов 316-319
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Н. Г. Сейсебаєва 320-321
ОЦІНКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ PDF
Іван Іванович Січка 322-328
ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Світлана Сергіївна Стецюк 329-332
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕКОНОМІКИ PDF
Лариса Станіславівна Стригуль 333-338
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Марія Дмитрівна Щербан 339-341
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ PDF
Надія Ярославівна Юрків 342-345
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА ПЛОДООВОЧЕВУ ПРОДУКЦІЮ PDF
Ілона Олександрівна Яснолоб 346-348

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ PDF
Вероніка Степанівна Дмитровська 349-353
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИКА І ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО СТРАХУВАННЯ PDF
Олександр Миколайович Залєтов 354-255
ДО ПИТАННЯ ПРО СВІТОВУ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ PDF
Володимир Васильович Кулішов 356-358
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ СТРАХОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ PDF
Олег Олегович Лосіхін 359-361
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЯК СТИМУЛ ДО НАРОЩУВАННЯ ВИПУСКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Іванівна Марченко, Ганна Сергіївна Мельничук 362-366
ОЦІНКА ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ НА ЦІЙ ОСНОВІ ЕТАЛОННИХ ОРІЄНТИРІВ ДЛЯ ПОТРЕБ БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук 367-373
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ PDF
Ю. В. Півняк 374-377
СТРАХОВИЙ АГЕНТ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ PDF
Надія Валентинівна Яременко 378-379