DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-296-298

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Ірина Ігорівна Пашинська

Анотація


Розкрито суть поняття методології судово-економічної експертизи та встановлено його складові. Охарактеризовано принципи проведення судово-економічних експертиз і структуру вищевказаної діяльності. Узагальнено підходи до визначення методів дослідження, що проводяться в межах судово-економічної експертизи.

Ключові слова


методологія; принципи; об’єкт; суб’єкт; предмет; метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Большая советская энциклопедия: в 30 т. / [гл. ред. А.М. Прохоров]. – 3-е изд. – М.: Издательство “Советская энциклопедия”. – Т. 16. – 1974. – 616 с. 2. Большой экономический словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2002. – 1280 с. 3. Бочкова Л.И. Судебная бухгалтерия. Общая часть: Учебное пособие / Л.И. Бочкова, О.Э. Новак, С.В. Савинов. – М.: Издательство-торговая корпорация “Дашков и К”; Саратов: ООО “БизнесВолга”, 2007. – 320с. 4. Волкова І.А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Волкова – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 84с. 5. Закон України “Про судову експертизу”: за станом на 19.11.12 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. − від 25.02.1994 № 4038-XII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 6. Звіт про науково-дослідну роботу “Методи, прийоми та способи, які використовуються при проведенні судово-економічних експертиз” / [авт. кол.: Водоп’ян Н., Саніна Т., Хрущ Т. та ін.] / Міністрество юстиції України Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз, 2003. – 57 с. 7. Камлик М.І. Судова бухгалтерія / М.І. Камлик. – К.: Атіка, 2003. – 592 с. 8. Назаренко Е.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза (учебное пособие) / Е.А. Назаренко. – Донецк, ДонГУЭТ, 2000. – 115 с. 9. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный [Электронный ресурс] / Т.Ф. Ефремова – М.: Русский язык, 2000. – Режим доступа: http://www.efremova.info/word/uchenie.html 10. Первый толковый БЭС / [Снарская С.М.] – М.: ИД “РИПОЛ классик”, 2006.− 2144 с. 11. Правовая бухгалтерия / [отв. ред. С.Г. Чаадаев]. – М., 2001. – 432 с. 12. Сафанова М.Ф. Судебно-бухгалтерская экспертиза / М.Ф. Сафанова, О.И. Швырева. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 377с. 13. Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. А.М. Прохоров] – 4-е изд. – М.: Издательство “Советская энциклопедия”, 1988. – 1600с. 14. Шадрин В.В. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы: Учебник для юридических вузов. / В.В. Шадрин. – М.: Юристь, 2000. – 463с. 15. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение / А.Р. Шляхов. – М.: Юрид.лит., 1979. – 168с. 16. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность.Деятельность. / Э.Г. Юдин. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. – 444с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Ірина Ігорівна Пашинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.