DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-65-69

ОБЛІК ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Тетяна Валеріївна Заревчацька

Анотація


Досліджено особливості обліку та документування виробничої собівартості на машинобудівних підприємствах та на прикладі одного із великих представників важкого машинобудування, виявлено тенденції розвитку вітчизняного машинобудування у сучасних економічних умовах.

Ключові слова


машинобудування; витрати; собівартість; виробництво; облік; документообіг

Повний текст:

PDF

Посилання


Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях Навчальний посібник / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко – К.: ЦУЛ, 2011. – 256 с. 2. Пінчук Л.Д. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) / Л.Д. Пінчук // Все про бухгалтерський облік [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.vobu.com.ua/ukr/crib_categories/question/21. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” [Електронний ресурс] / [Затверджено Наказом Містерства фінансів України 31.12.99 N 318]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 4. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2012 рік (уточнені дані) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 5. Дзюба М.І. Аналіз стану машинобудівних підприємств України на зовнішніх та внутрішніх ринках [Електронний ресурс] / М.І. Дзюба – Режим доступу: http://mev-hnu.at.ua/load/2-1-0-91. 6. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник / [Ф.Ф. Бутинець та ін.] Житомир: ПП “Рута”, 2005 – 480 с. 7. Вітренко О.В. Управлінський облік витрат основної діяльності підприємств машинобудівної галузі: методологія і організація: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / О.В. Вітренко ; Тернопіл. Нац. екон. ун-т. – Т.: 2009. – 20 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe. 8. Кузнецова С.А. Класифікація витрат в управлінському обліку / С.А. Кузнецова // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 104-108. 9. Дубовая В.В. Облік і контроль витрат основного виробництва машинобудівного підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / В.В. Дубовая ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". – К., 2008. – 20 с. – укp. 10. Чибісов Ю.В. Бухгалтерський облік виробничої діяльності в системі бюджетування: теоретико-методичні основи: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Ю.В. Чибісов ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2008. – 20 с. – укp. 11. Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2012 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 12. Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2001-2011 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 13. Інформація прообсяги виробництва та реалізації основних видівпродукції [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/69/234996. 14. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник / Г. Кім, В. В. Сопко, С. Г. Кім – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Тетяна Валеріївна Заревчацька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.