DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-333-338

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕКОНОМІКИ

Лариса Станіславівна Стригуль

Анотація


Окреслено та проаналізовано особливості умов формування та стану впровадження інвестиційних процесів на промислових підприємствах України, обґрунтовано систему показників їх інвестиційної привабливості на макроекономічному рівні, визначено основні фактори, які впливають на зменшення інвестиційної активності.


Ключові слова


інвестиції; інвестиційні процеси; інвестиційна привабливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Ansoff I. H. Critique of Henry Mintzberg. The Design School: Reconsidering the basic premises of strategic management. // Strategic Management Journal, 12, (Winter Special Issue), 463-466. 2. Амоша О.І. Інвестиційне забезпечення реформ у промисловості / О.І. Амоша, Ю.П. Ященко // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Україна в ХХІ ст.: концеп. та моделі екон. розв.: Щорічник наук. пр. – 2001. – Вип. 23. – С. 211-219. 3. Ареф'єва О.В. Економіка підприємства / Ареф'єва О.В., Сахаєв В.Г., Ареф'єв О.В. // Навчальний посібник. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – 237 с. 4. Бауліна Т.В. Інтелектуальний капітал як каталізатор інвестиційної привабливості підприємств / Т.В. Бауліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 4. – С. 4-6. 5. Безчасний Л. Тенденції на світовому ринку капіталів та його вплив на інвестиційну діяльність в Україні / Л. Безчасний, С. Онишко // Економіка України. – 2001.– № 3. – С. 4-12. 6. Бирман Г. Капиталовложения, Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, C. Шмидт. – М.: Юнити – Дана. – 2003. – 631 с. 7. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент./ И.А. Бланк. – К.: МП "Итем ЛТД", "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед". – 1995. – 448 с. 8. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: Т.2./ И.А. Бланк. – Киев: Ника-Центр; Эльга – Н. – 2001. – 512 с. 9. Блех Ю. Инвестиционные расчеты. Модели и методы оценки инвестиционных проектов / Ю. Блех, У. Гетце. – Калининград: Янтарный сказ. – 1999. – 412 с. 10. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. / М. Бромвич. – М.: ИНФРА-М. – 2006. – 432 с. 11. Гайдуцький А. Інвестиційна конкурентоспроможність як мотиваційний чинник залучення іноземного капіталу / А. Гайдуцький // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2004. – № 5 (14). – С. 26-33. 12. Геєць В.М. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні / В.М. Геєць // Банківська система України: теорія і практика становлення. Збірник наукових праць: Наукове видання. – Суми: Мрія-1 ЛТД Ініціатива. – 1999. – В 2 т., Т. 1. – 338 c. 13. Герасимчук М. Проблеми інвестиційної та інноваційної політики України / М. Герасимчук // Економіка України. – 1997. – №8. – С. 94-95. 14. Гриньова В.М. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда, Ю.М. Великий. – 2-ге вид., доопр. і доп. – X.: Інжек, 2006. – 664 с. 15. Ефремов В.А. Перспективные направления и механизмы стимулирования инвестиций / В.А. Ефремов // Економіка України. – 2003. – № 9. – С. 86-92. 16. Євтушенко С.О. Організаційно-економічні фактори підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств: Автореф. дисертації. / С.О. Євтушенко – Харків. – 2001. – 20 с. 17. Жуков С.А. Оптимізація конкурентоспроможності машинобудівних підприємств в сучасних умовах / Жуков С.А. Теоретичні та практичні аспекти дослідження потенціалу вітчизняних підприємств. – Потенціал регіону: вектори формування та використання: Наукова монографія – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2011. – С. 393-407. 18. Завлина П.Н. Инновационный менеджмент: Справочное пособие. [Под ред. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Мендеш. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЦИСН. – 1998. – 568 с. 19. Загородній А.Г. Менеджмент реальних інвестицій./ А.Г. Загородній, Ю.І. Стадницький. К.: Т-во "Знання", КОО. – 2000. – 209 с. 20. Концепція Державної цільової програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] – режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/signal/2278a.doc 21. Корнаи Я. Системная парадигма. / Корнаи Я. // Вопросы экономики, 2002, № 4. 22. Коюда О.П. Інвестиційна політика та інвестиційна привабливість підприємства. / О.П. Коюда. // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 179. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 101-111. 23. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции: сб. задач и решений: пер. с нем. / Л. Крушвиц, Д. Шефер, М. Шваке. – СПб., 2001. – 320 с. 24. Ластовченко І.В. Деякі фінансові аспекти інвестиційної діяльності підприємств / І.В. Ластовченко // Фінанси України. – 2001. – № 2. – С. 105-110. 25. Лепейко Т.И. Методология управления инвестиционными ресурсами финансового рынка: Монография. / Т.И. Лепейко. – Харьков: Изд-во ХГЭУ. – 2002. – 288 с. 26. Мескон М. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело. – 1992. – 702 с. 27. Основні показники економічного та соціального розвитку України [Електронний ресурс] – режим доступу http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/ article/main 28. Пересада А.А. Реалізація інвестиційних проектів в Україні / А.А. Пересада, В.В. Зубленко // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 106-112. 29. Статистичний збірник. Промисловість України у 2007-2010 роках (Industry of Ukraine in 2007-2010) // [за ред. Л.М. Овденко] – К.: Державний комітет статистики України, 2011. – 307 с. 30. Статистичний збірник. Україна в цифрах. 2010 р.р. [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.: Державний комітет статистики України, 2011. – 252 с. 31. Хонко Я. Планирование и контроль капиталовложений : пер. с фин. / Я. Хонко. – М. : Экономика, 1987. – 190 c. 32. Шарп У. Инвестиции. [Пер. с англ. / У. Шарп, Г Алесандер, Дж. Бэйли. – М.: ИНФРА-М. – 1999. – ХІІ. – 1028 с. 33. Шевчук В.Я., Основи інвестиційної діяльності. / В.Я. Шевчук, П.С. Рогожин. – К.: Генеза. – 1997. – 384 с. 34. Ястремська О.М. Визначення напрямів та об’єктів інвестування в інноваційний розвиток суб’єктів господарювання: [Монографія] / О.М. Ястремська, В.С. Пономаренко. – Х.: ФОП: Александрова К.М., 2008. – С. 238-258.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Лариса Станіславівна Стригуль

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.