DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-144-149

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Олена Анатоліївна Матушевська

Анотація


Визначено та розглянуто методичні підходи щодо оцінки економічної стійкості підприємств. Запропонована авторська методика (алгоритм) аналізу економічної стійкості підприємств промисловості України. Визначені та систематизовані показники-індикатори економічної
стійкості, запропонований оптимальний їх перелік. Відображені основні шляхи
вдосконалення методичного інструментарію.


Ключові слова


економічна стійкість; промислове підприємство; аналіз; методики; оцінка; показники стійкості; нормативи

Повний текст:

PDF

Посилання


Галушка В.В. Обоснование рекомендуемых значений аналитических финансовых показателей предприятий [Электронный ресурс] / В.В. Галушка, В.Н. Антоненко. – Режым доступа: http:// ea.donntu.edu.ua:8080/ jspui/bitstream/123456789/12951/1/Galushka.pdf

Гарник М.М. Теоретичні аспекти використання матеріальних ресурсів на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / М.М. Гарник. – Режим доступу: http: //www.nbuv. gov.ua/ portal/soc_gum/nie/2011_1/121-125.pdf

Головко О.Г. Удосконалення оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах господарювання / О.Г. Головко, А.С. Тараскіна // Вісник ЖДТУ. – 2012. – №1(59). – с.254-258

Григорук П.М. Методи побудови інтегрального показника / П.М. Григорук, І.С. Ткаченко // БІЗНЕСІНФОРМ. – №4. – 2012 р. – с. 34-38

Деречинський Ю.Н. Проблема соціально-економічної оцінки руху персоналу [Електронний ресурс]/Ю. Н. Деречинський, С.В. Севрюкова – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/ 123456789/11261/1/knp117_128-131.pdf

Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия/ А.И. Ковалев, В.П. Привалов. – [изд-е 5-е, перераб. и доп.]. ¾ М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. -256 с.

Ковальчук В.В. Механізм управління інформаційними ресурсами промислових підприємств / В.В. Ковальчук, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, – Хмельницький, 2006. – 20 с.

Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник / Р.О. Костирко. – Х.: Фактор, 2007. – 784 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз. Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.

Кривоконь О.С. Історичні витоки та генезис фінансового аналізу / О.С. Кривоконь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf5/7.pdf

Кучинський В.А. Підвищення ефективності процесу управління продуктивністю праці на підприємстві [Електронний ресурс]/ В.А. Кучинський.- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2012_15/statti/25Kychin.pdf

Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації: Підручник. / Б.М. Литвин. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2009. – 423 с.

Магдійчук П.О. Особливості аналізу показників ефективності використання ресурсів [Електронний ресурс] / П.О. Могдійчук. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2009_6_2/213-216.pdf

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені наказом Міністерства економіки України від 17.01.2001р. № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ligazakon.ua/

Методичні рекомендації щодо встановлення загрози виникнення податкового боргу та проведення аналізу фінансового стану підприємств, які звертаються до органів ДПС для розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань : затв. Наказом ДПА України від 11 лютого 2010 року № 72. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ligazakon.ua

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій (крім комерційних банків). [Електроннй ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN2640.html

Могилова А.Ю. Матричні методи, як інструмент для обґрунтування маркетингової стратегії підприємства / А.Ю. Могилова, І.С. Купченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. Вип. 4(3), 2010. – с. 109-115

Пивоваров М.Г. SWOT-анализ производственно-хозяйственной деятельности малых предприятий / М.Г. Пивоваров, А.М. Шаповалов [Електро-нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/venu/ 2010_2/24.pdf

Правовий канал України. Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawua.info/bdata2/ukr2928/pg-2.htm

Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України №49/121 від 26.01.2001 // zakon1.rada.gov.ua.

Семенов Г.А. Діагностика банкрутства підприємства/ Г.А. Семенов, О.О. Єропутова, О.О. Плаксюк // Вісник економічної науки України. 2011. – №2. – с. 170-176

Сук Л.К. Організація управлінського обліку та аналізу [Електронний ресурс] / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Режим доступу: http:// elibrary.nubip.edu.ua/7648/1/SukPL_Stat9.pdf.pdf

Учитель Ю.Г. SWOT-анализ и синтез – основа формирования стратегии организации: монография [2-ое изд.] / Ю.Г. Учитель, М.Ю. Учитель. – М. : Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2010. – 328 с.

Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе / Фляйшер К., Бенсуссан Б. ; пер. с англ. Д.П. Коньковой. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005. – 541 с.

Хмелевський М.О. Методика оцінки ефективності підприємницької діяльності на внутрішньому і зовнішньому ринках / М.О. Хмелевський, М.П. Сагайдак // Економіка, менеджмент, бізнес. – №1. – 2010. – с.156-165.

Шатунова Тетяна Олександрівна Діагностика економічної стійкості машинобудівного підприємства: дисс. канд. ек. наук: 08.00.04/ Тетяна Олександрівна Шатунова. – Луганськ, 2010.– 252 с.– Бібліогр. : с. 161-162.

Horrigan J.O. Schools of Thought in the Historical Development of Financial Statement Analysis // Proceedings of the Pacioli Quincentennial Symposia. – Seattle University, Seattle, Washington. – 1996. – р. 35-49


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Олена Анатоліївна Матушевська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.