DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-39-41

НОВІ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

Юлія Володимирівна Борисейко

Анотація


Надано характеристику нововведень до порядку складання і подання фінансової звітності підприємств та визначено основні переваги і недоліки показників Звіту про фінансовий стан.


Ключові слова


фінансова звітність; звіт про фінансовий стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / Л.А. Бернстайн; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 624 с. 2. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець та ін.; під заг. ред. і з передм. Ф.Ф. Бутинця. – [8-ме вид., доп. і перероб.] – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с. 3. Рабошук А.В. Проблеми забезпечення достовірності фінансової звітності / А.В. Рабошук // “Економічні науки”. – Серія “Облік і фінанси”. – 9 (33). – Ч. 3. – 2012. – С. 116-124. 4. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета [Текст]: монография / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 496 с. 5. Шилова Л.Ф. Методология формирования и инструментарий бухгалтерской отчетности: автореф. дис. … доктора экон. наук: спец. 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика / Л.Ф. Шилова. – Йошкар-Ола. – 2010. – 38 с. 6. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/ main?art_id=366860&cat_id=285157. 8. Leuz C. IAS versus U.S. GAAP: Information Asymmetry-based Evidence from Germany’s New Market / С. Leuz // Journal of Accounting Research. – 2003. – № 41. – P. 427-445.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Юлія Володимирівна Борисейко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.