DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-33-38

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СПЕКТРІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Катерина Павлівна Боримська

Анотація


Досліджено місце інформаційної складової бухгалтерського обліку в системі інформаційної безпеки підприємтсва.


Ключові слова


інформаційна безпека; бухгалтерська інформація; ризики діяльності підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Аврова И.А. Управленческий учет / И. А. Аврова. – М. : Бератор-Пресс, 2003. – 175 с. 2. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета [Text] / В.Ф. Палий ; соавт. Соколов Я.В. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 224с. 3. Бармен С. Разработка правил информационной безопасности: Пер. с англ. − М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. − 208 с. 4. Білокомірова Я.М. Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності / Я.М. Білокомірова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 308-312. 5. Бондар М. Облікова-аналітична інформація в управлінні підприємницькою діяльністю [Текст] / М. Бондар // Економічний аналіз: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – 2010. – № 6. – С.13-16. 6. Буров И.В. Свобода обращения социальной информации как показатель динамики развития общества / И.В.Буров // Философская и социалистическая мысль. – 1989. – № 2. – С. 84–87. 7. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. вузов / [П.С. Безруких, В.Б. Ивашкевич, Н.П. Кондраков, В.Ф. Палий, В.Д. Новодворский] ; под ред. П.С. Безруких. – М.: Бухгалтерский учет, 1994. – 527 с. 8. Волеводэ А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества / А.Г. Волеводэ. –М.: ООО Издательство ”Юрлитинформ“, 2002. –496 с. 9. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. − М.: Изд-во "Интернет-университет информационных технологий − ИНТУИТ.ру", 2003. − 280 c.: ил. 10. Гнилицька Л.В. Напрями удосконалення облікової системи з метою забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / Л.В. Гнилицька // Комунальне господарство міст. – 2011. – № 10. – С. 144-153 11. Гнилицька Л.В. Проблеми та шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.В. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 10. – С. 23. 12. Добровський В.М. Управлінський облік: [навч.-метод. посіб.] / В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова. – Київ : КНЕУ, 2003. – 191 с. 13. Доля А. Сколько стоит утечка информации на самом деле? [Электронный ресурс] / А. Доля // CNEWS. – Режим доступа : http://safe.cnews.ru/. 14. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства: [навч. пос.] / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с. 15. Живко М.О. Основні чинники інформаційної безпеки підприємства / М.О. Живко, Х.З. Босак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8(98). – С. 67-74. 16. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 17. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.1991 № 698-XII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-12 18. Ілляшенко С.М. Економічний ризик [Текст]: [навч. посіб. 2-ге вид., доп., перероб.] / С.М. Ілляшенко – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с. 19. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: [підручник] / [Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук]. – [2-тє вид., перероб. і доп.]. – Житомир : ПП “Рута”, 2002. – 544 с. 20. Как утекает информация? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.securelist.com/ru/analysis/. 21. Кириченко Є. Теоретичні основи управлінського обліку / Є. Кириченко // Аудитор України. – 2006. – № 15. – С. 16-23. 22. Клєбанова Т.С. Моделі оцінки, аналізу та прогнозування економічної безпеки підприємства: [Текст] / Т.С. Клєбанова, Є.А. Сергієнко // Бізнес Інформ. – 2006. – № 8. – С. 65-72. 23. Князєв С.О. Іноземний досвід захисту важливих інформаційних ресурсів / С.О. Князєв // Бизнес и безопасность. – 2009. – № 3 (71). – С. 27-29. 24. Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия [Текст] / Д. Ковалев, Т. Сухорукова // Экономика Украины. – 1998. – № 10. – С. 48-51. 25. Козаченко А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: [монография] [Текст] / А.В. Козаченко, В.П. Пономарев, А.Н. Ляшенко. – К.: Либра, 2003. – 280 с. 26. Кравчук О.Я. Діагностика рівня та критерії оцінки корпоративної безпеки суб’єктів господарювання [Текст] / О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет. – Випуск 1. Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В. – Луцьк, 2004. – С. 85-109. 27. Крилова О. Всі секрети по кишенях / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rdwmedia.ru. 28. Куркін Н.В. Управління економічною безпекою розвитку підприємства: [монографія]. – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2004. – 452 с. 29. Мишин Ю.А. Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности: [монографія] / Ю.А. Мишин. – М. : Издательство “Дело и Сервис”, 2002. – 176 с. 30. Наконечна Н.В. Безпека автоматизованих облікових систем у системі економічної безпеки підприємства / Н.В. Наконечна // Вісник Львівської комерційної академії. – Сер.: Економічна. – Львів: Вид-во Львівської КА. – 2009. – Вип. 32. – С. 100-104. 31. Пенькова І.В. Інформаційні потоки в управлінні економічною безпекою держави / І.В. Пенькова, О.І. Левченко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання: [монографія] / За ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ТОВ “МАКЛАУТ”. – Черкаси, 2012. – 636 с. – С. 573. 32. Попов С.В. Проблеми інформаційної безпеки України / С.В. Попов, О.О. Бойченко // Форму права. – 2011. – № 1. – С. 798-801. 33. Поповенко Н.С. Інформаційна безпека на підприємствах малого бізнесу / Н.С. Поповенко, Г.О. Полуніна // Экономика Крыма. – 2012. – №3(40). – С. 177-181. 34. Про проблеми захисту прав інтелектуальної власності та шляхи їх вирішення / Рішення Колегії МОН України від 4 грудня 2003 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawua. info/jurdata/dir212/dk212537. htm. 35. Прокоф'єва Д.М. Підприємницьке шпигунство в системі інформаційних злочинів // Украинский центр информационной безопасности / www.bezpeka.com/library/lib_aspect.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Катерина Павлівна Боримська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.