DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-87-92

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ

С. М. Кафка

Анотація


Наведено підходи до класифікації основних засобів. Досліджено сукупні
особливості в трактуванні всієї сутності поділу основних засобів,
спираючись на наукові дослідження різних вчених та діючу нормативну базу.


Ключові слова


основні засоби; елементи; види; класифікація основних засобів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлоусов А.А. Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.06.04. “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / А.А. Бєлоусов. – Київ, 2003. – 24 с. 2. Билуха Н.Т. Теория финансово-хозяйственного контроля и аудиту: учебник / Билуха Н.Т. – К.: ПП “Влад и Влада”, 1996. – 320 с. 3. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов.– М.: Книжный мир, 1999. – 894 с. 4. Воскобойников И.Б. Систематизация официальных публикаций показателей основных фондов российской экономики на приеме промышленности в 1970-2004 гг.: Препринт WP2/2009/04 / И.Б. Воскобойников, Е.В. Дрябина. – М.: Изд. дом Государственного университета. Высшей школы экономики, 2009. – 64 с. 5. Гарасим П.М. Курс фінансового обліку: Навч. посіб. / Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. – К.: Знання, 2007 – 566с. (18) 6. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 7. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” Затверджений Верховною Радою України N 349-IV від 24.12.2002: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1088.101.6& nobreak=1 8. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” Затверджений Верховною Радою України: [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon.nau.ua 9. Левкович О.А. Бухгалтерский учет: [учеб. пособие]. / О.А. Левкович, И.Н. Бурцева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Амалфея, 2005. – 800 с. 10. Лысенко Л.И. Бухгалтерский учет: основы теории: [учеб. пособие] / Лысенко Л.И. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. – 380 с. 11. Малюга Н.М. Об’єкти бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій: [словник] / Н.М. Малюга, О.О. Зеленіна. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 56 с. 12. Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке [монография] / Розова С.С.; ответственный редактор к.ф.н. Л.С. Сычева. – Новосибирск: Издательство “НАУКА”, 1986. – 224 с. 13. Klasyfikacja rodzajowa obowiązująca od 1 stycznia 2000 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. Dz.U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 С. М. Кафка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.