DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-102-107

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ПОНЯТТЯ ТА ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ

В. І. Кондрич

Анотація


Визначено основні поняття та обліково-економічну сутність витрати виробництва.
Розглянуто спільні та відмінні риси понять “витрати” і “затрати”.


Ключові слова


витрати виробництва; доходи; затрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудит і ревізія підприємницької діяльності / Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач, Н.Г. Виговська. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. – 416 с. 2. Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління / Ф.Ф. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнар. зб. наук. прац / Відп. ред. проф. Ф.Ф. Бутинець. – Вип. 1 (22). – 2012. – С. 11-18. 3. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку / Ф.Ф. Бутинець. – в 2-х ч. – Житомир: ПП “Рута”. – 2001. – 512 с. 4. Бутук А.И. Экономическая теория: Учеб. пособие. А.И. Бутук. – 2-е изд., перераб. и доп. / – К.: Вікар, 2003. – 668 с. 5. Даньків Й.А. Бухгалтерський облік у галузях економіки: [Навч. посіб.] / Й.А. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. – К. : Знання–Прес, 2003.– 348 с. 6. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. – М.: Аудит, ЮНИТИ. 1997. – 560 с. 7. Задоровська Р.В. Витрати підприємства: економічна та облікова сутність / Р.В. Задоровська // Промисловість агропромислового виробництва. – 2011.– № 18 – С. 46-50. 8. Колісник Г.М. Складові системи управління витратами підприємницьких структур: [Електронний ресурс] / Г.М. Колісник // Економічний вісник університету. – 2011. – № 17.2 . – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2011_17_2/Kolisnuk.pdf. 9. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посібн. / В.С. Лень. – К.: Знання-Прес, 2003. – 287с. 10. Мочерний С.В. Економічна теорія: [посібник для студентів вищих закладів освіти] / С.В. Мочерний – К.: Видав. Центр “Академія”, 2005. – 640 с. 11. Никольсон Дж. Ли Основы калькуляции / Никольсон Дж. Ли, Рорбах Дж. // Пер. с англ. – М.: Экономическая жизнь, 1926. – 320 с. 12. Основи економічної теорії: Підручник / [О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Л.В. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих та ін.; за заг. ред. О.О. Мамалуя]. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с. 13. Скрипник М.І. Визначення сутності “витрати” та “затрати” / М.І. Скрипник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнар. зб. наук. прац / Відп. ред. проф. Ф.Ф. Бутинець. – Випуск 2(17). – С.308-312. 14. Соколов Я.В. Бухгалтерський учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособ. для вузов / Я.В. Соколов. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 638с. 15. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Я.В. Соколов. – 3-тє вид., перероб. і доп.. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с. 16. Тимрієнко І.Ю.Облік і аналіз витрат на якість продукції: організація і методика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.09 / І.Ю. Тимрієнко. – К., 2010. – 21 с. 17. Філіп Л.В. Економічний зміст і класифікація витрат /Філіп Л.В. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 36. – С. 206-211. 18. Юрченко О.А. Облік витрат операційної діяльності: історичний аспект / О.А. Юрченко “Економічні науки”. – Серія “Облік і фінанси”. – Випуск 8 (29). – Ч.4. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kapitanvova.ucoz.ua/load/jurchenko_o_a_oblik_vitrat_operacijnoji_dijalnosti_istorichnij_aspekt/20-1-0-545.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 В. І. Кондрич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.