DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-287-290

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Олена Валентинівна Мелень

Анотація


Розвиток сучасної світової економіки характеризується великим динамізмом,у зв’язку з цим, для нашої країни виникла необхідність дослідження закордонного досвіду інноваційної діяльності для використання його в практиці вітчизняних підприємствах. В світовій практиці існують декілька підходів до моделювання інноваційного процесу, які зробили певний внесок у впровадження
інноватики в виробничій процес.


Ключові слова


інновації; інноваційний процес; організація виробничого процесу; життєвий цикл

Повний текст:

PDF

Посилання


Kline S. J. An overview of innovation [Text] / S. J. Kline, N. Rosenberg // The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth / edited by R. Landau & N. Rosenberg. – Washington : National Academy Press, 1986. – 428 р. 2. Kodama F. Emerging patterns of innovation sources of Japan's technological edge [Text] / F. Kodama. – Harvard Business School, 1995. – 245 р. 3. Rothwell, R. The Changing Nature of the Innovation Process [Electronic resource] / Roy Rothwell // Technovation, 1993 ; [пер., обраб. А. Сенина, 2001]. 4. Алимова Т. Инновационные процессы в малом предпринимательстве [Електронний ресурс] / Т. Алимова. – Режим доступу: http://rcsme.ru/introduction.htm. 5. Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии [Текст] / Л. Водачек, О. Водачкова. – М. : Экономика, 2002. – 176 с. 6. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України [Текст] / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2009. – 272 с. 7. Гончаров В. Н. Концепция стратегической организации инновационной деятельности предприятий [Електронний ресурс] / В. Н. Гончаров, Е. В. Иванова. – Режим доступу: http:/www.maop.vorstu.ru/Gancharov. html. 8. Гордієнко Л.Ю. Інноваційний менеджмент [Текст] / Л.Ю. Гордієнко. – Х. : ХДЕУ, 2001. – 77 с. 9. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент [Текст] / В.Ф. Гринев. – К. : МАУП, 2000. – 148 с. 10. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика [Текст] / П. Дойль ; [пер. с англ.]; под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 1999. – 560 с. 11. Ендовицкий Д. А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики [Текст] / Д.А. Ендовицкий. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 352 с. 12. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент [Текст] / С. Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С. Ю. Ягудин; [под ред. С. Д. Ильенковой]. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 335 с. 13. Инновационный менеджмент [Текст] / под ред. [П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели]. – М. : ЦИСТ, 1998. – 173 с. 14. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика : [навч. пос.] / В.Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2002. – 124 с. 15. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. – М. : Прогресс, 1991. – 734 с. 16. Кошкина Л.И. Менеджмент на промышленном предприятии [Текст] / Л.И. Кошкина, А.Е. Хачатурова, И.С. Булатова. – Л., 2000. – http://cci.glansnet.ru/mc. 17. Науменко Е. О. К вопросу о моделях управления инновационными процессом предприятии в современных условиях [Електронний ресурс] / Е.О. Науменко. – Режим доступ: http://ej.kubagro.ru/2006/04/pdf/ 03.pdf. 18. Планирование на предприятии [Текст] / А. И. Ильин. – [4-е изд., стереотип.]. – Мн. : Новое знание, 2003. – 635 с. 19. Поважний С. Ф. Инновационный менеджмент [Текст] / С.Ф. Поважний, П.К. Кучера, Ю.А. Гохберг. – Донецк : ДонГАУ, 1999. – 206 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Олена Валентинівна Мелень

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.