DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-166-172

ВИМОГИ ДО ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИБУТОК В КОНТЕКСТІ ОРІЄНТАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ

Інна Анатоліївна Панченко

Анотація


Проаналізовано вимоги користувачів до облікової інформації про прибуток та окреслено проблемні питання переорієнтації системи бухгалтерського обліку на задоволення запитів користувачів в частині в частині виконання завдань бухгалтерського обліку.


Ключові слова


бухгалтерский учет; прибыль; задачи бухгалтерского учета; качество информации; риск; требования к учетной информации

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку [Текст]: монографія // І.В. Жиглей. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 496 с., С. 63. 2. Воронова Е.Ю. Неоинституциональный анализ учетного процеса [Текст]: монография / Е.Ю. Воронова. – М.: “МГИМО-Университет”, 2010. – 230 с. – C. 109. 3. Кеннет Дж. Эрроу. Неопределенность и экономика благосостояния здравоохранения [Электронный ресурс] / Kenneth J. Arrow. Uncertainty and the welfare economics of medical care. – Режим доступа: http://www.seinstitute.ru/Files/veh4-2-8_Arrow_p293-338.pdf 4. Кокинз Г. Управление результативностью: Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальными процессами / Гэри Кокинз; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 315 с., С. 40. 5. Кривцун І.М. Асиметрія інформації на страховому ринку України / І.М. Кривцун // Економічний простір. – 2008. – № 13. – С. 44-49, С. 46-47. 6. Ложников И.Н. О перспективах развития бухгалтерского учета в России / И.Н. Ложников // Вестник бухгалтера московского региона. – 2009. – № 4. – C. 34-38. 7. Нападовська Л.В. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: монографія / Л.В. Нападовська, М Добія, М. Сандер, Р. Матезіч та інш; за заг. ред. Л.В. Нападовської. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 735 с., С. 608-609. 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show 9. Полисюк Г.Б., Сухачева Г.И. Содержание категории “качество бухгалтерской отчетности” / Г.Б. Полисюк, Г.И. Сухачева // Международный бухгалтерский учет. – № 47(197). – 2011 – С. 39-46, С. 39. 10. Розвиток теорії та методології обліку і аналізу в умовах трансформації суспільної свідомості [Текст]: монографія // І.В. Жиглей, І.В. Замула, О.В. Олійник, М.М. Шигун; під заг.ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 319 с., С. 4-5 11. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учеб. пособие / Я.В. Соколов. – М.: Магистр, ИНФРА-М. – 2010. – 224 с., С. 154-162 12. Соколов Я.В., Пятов М.Л. Бухгатерский учет для руководителя: учеб.-практ. пособие / Я.В. Соколов, М.Л. Пятов. – [3-е изд., перераб. и доп.] – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 232 с., C. 152. 13. Сучасні проблеми обліку [Текст]: монографія / М.С. Пушкар, Л.В. Нападовська, Я.Д. Крупка, Д.С. Лозовський та ін.; за ред. д.е.н., проф. М.С. Пушкаря. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 268 с., С. 75. 14. Ткачук Н.В. Проблемные вопросы качества информации, формируемой в бухгалтерском финансовом учете / Н.В. Ткачук // Международный бухгалтерский учет. – № 45(195). – 2011 – С. 18-24, С. 20. 15. Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: концептуальний підхід [Текст]: монографія / В.А. Шпак. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 312 с. 16. Юдинцева Л.А. Проблема качества бухгалтерской информации в российских и международных стандартах / Л.А. Юдинцева // Международный бухгалтерский учет. – № 37(235). – 2012. – С. 14-21, С. 16. 17. Яремко І.Й. Адаптація облікової системи до умов сучасної економіки / І.Й. Яремко // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 146-147. 18. George A. Akerlof. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism [Электронный ресурс] // The Quarterly Journal of Economics. – V. 84. – August 1970. – Р. 488-500. – Режим доступа: http://igiti.hse.ru/data/413/313/1234/5_1_4Akerl.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Інна Анатоліївна Панченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.