DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-191-193

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Зінаїда Петрівна Урусова

Анотація


Розглянуто методи оцінки нематеріальних активів в Україні та згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності. Досліджено сучасні підходи до оцінки об’єктів нематеріальних активів.


Ключові слова


нематеріальні активи; інтелектуальна власність; витратний; порівняльний; доходний підходи; інтелектуальний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Барух Л. Нематериальные активы. Управление, измерение, отчетность / Л. Барух. – М. : Квинто-консалтинг, 2005. – 240 c. 2. Бігдан І.А. Облік і аудит нематеріальних активів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / Бігдан Інна Анатоліївна. – Х. : ХДУХТ, 2003. – 287 с. 3. П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”: наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану. 4. Національний стандарт 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1185-2007-%EF 5. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затв. Наказом Фонду державного майна України від 25.06.2008 р. – № 740. //http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0726-08 6. Святоцький О. Нематеріальні активи як складова майна підприємств, установ, організацій / О. Святоцький, Л. Федченко // Право України. – 1998. – № 3. – С. 81-83. 7. Шнейдеман Л.З. Учет новых видов имущества и операций / Л.З. Штейдман. – М. : Аврора, 1993. – 26 с. 8. Козырь Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения. – [2-еизд.,перераб. и доп.] – М.:Альфа-Пресс, 2009. – 376 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Зінаїда Петрівна Урусова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.