DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-339-341

СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

Марія Дмитрівна Щербан

Анотація


Описано особливості становлення та розвитку існуючих підходів до тлумачення поняття кредитної кооперації в сучасній економічній літературі. Виявлено та описано принципи кредитних кооперативів, які дозволяють зрозуміти природу й специфіку системи кредитних кооперативів.


Ключові слова


кооперація; кредит; принципи кредитної кооперації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бубнов И.Л. Кредитная кооперация как особый вид банковской деятельности. / И.Л. Бубнов. // Вестник финансовой академии. – М.: Финансы и статистика. – №1. – 1997. – 95 с. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. – 1440 с. 3. Волкова О.Г. Кредитна коперація: сутність та принципи здійснення/ О.Г. Волкова // Вісник соціально-економічних досліджень. − Одеса: ОДЕУ, 2008. – Випуск 31. − 480 с. 4. Гибнер Н.П. Система кооперации. – Москва, 1911. – 33 с. 5. Гончаренко В. В. Кредитна кооперація. Форма економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні (теорія, методологія, практика) / В. В. Гончаренко. – К. : Глобус, 1998. – 330 с. 6. Гончаренко В.В. Кредитні спілки як фінансові кооперативи: міжнародний досвід та українська практика. / В.В. Гончаренко. – К.: “Наукова думка”, 1997. – 240 с. 7. Гроші та кредит: Підручник (за заг. ред. М.І. Савлука). К.: КНЕУ, 2002. – 598 с. 8. Економічна енциклопедія : у 3 т. / відп. ред. С. В. Мочерний та ін. – К. : Академія, 2001. – Т. 2. – 848 с. 9. Закон України “Про кооперацію” N 1087-IV від 10 липня 2003 року зі змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15. 10. Закон України “Про кредитні спілки” N 2908-III від 20 грудня 2001 року зі змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2908-14. 11. Зіновчук В В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В. В. Зіновчук. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Логос, 2001. – 380 с. 12. Пажитнов К. К вопросу о сущности кооперации и ее определении // Вест¬ник кооперации. – 1915. – Кн. 6. – С. 22. 13. Encyclopedia Britannica. – [E-resource]. Access mode: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/136330/cooperative


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Марія Дмитрівна Щербан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.