DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-299-301

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК СПОСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Інна Петрівна Петровська

Анотація


Систематизовано податки в залежності від інноваційного циклу та розміру підприємства, визначено та обґрунтовано форми державного податкового стимулювання малих інноваційних підприємств.


Ключові слова


інноваційна діяльність; малі інноваційній підприємства; змінні та постійні податки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ерыгин Ю.В. Выбор форм налогового стимулирования инновационной деятельности машиностроительных предприятий [електронний ресурс] / Ю.В. Ерыгин, О.С. Голощапова – http://science-bsea.narod.ru/2004/ekonom_ 2004/erygin_gol.htm 2. Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления / Б.П. Курашвили. – М., 1987. – С. 73. 3. Лесечко М.Д. Механізм державного управління у сфері захисту економічної конкуренції / Лесечко М.Д., Савчук В.С // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за заг. ред. А.О. Чемериса. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 9. 4. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України / І.А. Павленко. – Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2007. – 248 c. 5. Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів: Затв. пост. КМУ №1474 від 17 вересня 2003 р. [електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1474-2003-%D0%BF 6. Притуляк Н.М. Інноваційне підприємництво в перехідний період : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.М. Притуляк. – Київ. держ. торговельно-економічний ун-т. – К., 1998. – 20 с. 7. Прохорова В.В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку малого підприємництва України / В.В. Прохорова // Бізнесінформ. – 2012. – № 9. – С. 132-135. 8. Ратнер С.В. Налоговое регулирование инновационного развития экономики: зарубежный опыт и перспективы для России [електронний ресурс] / С.В. Ратнер, Д.В. Дира – режим доступу: http://innclub.info/wp-content/uploads/2012/ 02/%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.doc 9. Тихомиров Ю.А. Механизмы управления в развитом социалистическом обществе / Ю.А. Тихомиров. – М.: Наука, 1978. – 236 с. 10. Фісун А. Створення наукомістких робочих місць – фундамент зростання економіки України / А. Фісун // Економіка України. 2009. – № 1. – С. 32-42. 11. Чернова О.В. Податкове стимулювання інноваційної діяльності // Економіка та держава. – 2007. – № 7. – с. 37–39. 12. Шпак В.І. Розвиток малого підприємництва в Україні: наук. Вид. / В.І. Шпак. – МАУП, 2006. – 122 с. 13. Юзьков Л.П. Социальный и государственно-правовой аспекты управления / Л.П. Юзьков. – К.: Лыбидь, 1972. – 57с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Інна Петрівна Петровська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.