DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-124-128

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

І. Д. Ловска

Анотація


Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють бухгалтерський облік виробничих запасів спиртової промисловості.

Ключові слова


виробничі запаси; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К. : Лібра, 2004. – 880 с. 2. Майданевич П.Н., Емцова М.С. Особенности учета производственных запасов по международным стандартам финансовой отчетности П.Н. Майданевич, М.С. Емцова Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – № 1 (17). – 2012. – С. 177-180. 3. Осницька Н.А. Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною: порівняльний аспект Н.А. Осницька Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2011. – № 2(17). – С. 242-251. 4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/996-14. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” № 318 від 14.12.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0751-99. 6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 “Запаси” [Електронний ресурс]. – Режим ступу:http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408. 7. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0391-99. 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” [Електронний ресурс]. – Режим доcтупу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансовий результати” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99. 11. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку” від 30.11.1999 № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 12. Інструкція “По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активі, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків” від 11.08.1994 № 69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94. 13. Інструкція “Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей” від 16.05.1996 № 99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0293-96. 14. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини і матеріалів” від 21.06.96N 193 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ doc/?uid=1041.2329.0. 15. Наказ Міністерства фінансів України “Про кореспонденцію рахунків” від 28.03.2001 № 143 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0335-01. 16. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей від 22.01.1996 № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF. 17. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку від 29.12.2000 N 356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/ ?code=v0356201-00. 18. Порядок проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностейвід 31.05.1993 № 37-20/248/07-104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0069-93. 19. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції спиртової промисловості з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджені міністерством аграрної політики України від 20.10.2003. 20. Голов С.Ф. Уніфікація як гальмо розвитку бухгалтерського обліку в Україні / С.Ф. Голов // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2010 р.). – К.: КНЕУ, 2010. – 568 с. – С. 31-32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 І. Д. Ловска

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.