DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-198-203

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Олена В'ячеславівна Шавурська

Анотація


Окреслено основні проблемні питання щодо бухгалтерського обліку збереження, відтворення та використання лісових ресурсів, критично оцінено доробки вчених щодо раціонального використання лісових ресурсів.

Ключові слова


лісові ресурси; раціональне лісокористування

Повний текст:

PDF

Посилання


Богач Б.М. Організація виробничого обліку й аналізу собівартості продукції підприємств лісового господарства: автореф. дис… на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук; спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”/ Б.М. Богач. – Т., 2008. – 20 с. 2. Вовчук Т.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління формуванням і використанням лісових біологічних активів: дис… к.е.н. за спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / Т.І. Вовчук. – К., 2009. – 233 с. 3. Дудюк В.С. Економічні інструменти стимулювання раціонального використання недеревинних ресурсів лісу (на прикладі березового соку): дис... канд. екон. наук; спец. 08.08.01 “Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища” / В.С. Дудюк. – Львів, 2001. – 205 с. 4. Заикин В.И. Эколого-экономическая оценка природоохранного потенциала лесных ресурсов: на примере Саратовской области: дис... канд. эк. наук; спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством: экономика природопользования” – Саратов, 2005 – 155 c. 5. Зозуля В.В. Методология формирования системы налогов и иных обязательных платежей за пользование лесными природными ресурсами: автореф. дис... на соискание учен. степени докт. эк. наук; спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит” / В.В. Зозуля. – Москва, 2011 – 42 c. 6. Ільницька-Гикавчук Г.Я. Фінансовий механізм екологічно збалансованого лісокористування: автореф. дис… на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук; спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / Г.Я. Ільницька-Гикавчук. – Рівне, 2009. – 20с. 7. Максимов Ю.И. Методология статистической оценки и анализ лесных ресурсов России: дис… канд. эк. наук:; спец. 08.00.12. “Бухгалтерский учет и статистика” – Москва, 2001. – 167 c. 8. Малик Л.О. Формування і використання платежів за недеревні рослинні ресурси для реалізації лісової політики: автореф. дис… на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук; спец. 08.08.01 “Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища” / Л.О. Малик. – Л., 2001. – 19 с. 9. Польовський А.М. Еколого-економічні засади удосконалення національної лісової політики: автореф. дис… на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук; спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / А.М. Польовський. – Л., 2008. – 20 с. 10. Случак Н.А. Облік та внутрішній аудит витрат на недеревну лісопродукцію рослинного походження: автореф. дис… на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук; спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”/ Н.А. Случак. – Т., 2009. – 20 с. 11 Степаненко М.А. Напрямки структурної перебудови розвитку лісоресурсного комплексу України: автореф. дис… на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук; спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / М.А. Степаненко. – К., 2008. – 21 с. 12. Ярова І.Є. Організаційно-економічні засади екологічно орієнтованого управління лісогосподарюванням: автореф. дис… на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук; спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / І.Є. Ярова. – Суми, 2011. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Олена В'ячеславівна Шавурська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.