DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-214-217

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА” ПІДПРИЄМСТВА : ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ

Павло Петрович Антонюк

Анотація


Розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття соціальна безпека на рівні держави та на рівні підприємства. Обґрунтовано основні характеристики, даного поняття на макро та на мікрорівні. Визначено основні переваги у існуючих підходах та вказано недоліки що потребують першочергового розв’язання.


Ключові слова


національна безпека; соціальна безпека держави та підприємства; соціальний розвиток; соціальний інтерес; соціальний захист

Повний текст:

PDF

Посилання


Безбожний В.Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / В.Л. Безбожний // СНУ ім. В. Даля МОН України. – Луганськ, 2009. – 20 с. 2. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. – К.: НАДУ, 2010. – 820 с. 3. Зеркалов Д.В. Социальная безопасность: монография. – К.: Основа, 2012. – 530 с. 4. Іляш О.І. Системна парадигма соціальної безпеки на різних рівнях суспільної ієрархії / О.І. Іляш // Механізм регулювання економіки. – 2011. – №2. – С. 23-32. 5. Іляш О.І. Наукові передумови ідентифікації категорії “соціальна безпека регіону” / О.І Іляш // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки – Сер. “Регіональна економіка”. – 2010. – Вип. 7(27). Ч. 3. – С. 37-62. 6. Купчак Б.Ф. Економічна безпека підприємництва: суть та умови виникнення / Б.Ф. Купчак // Науковий вісник Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. “Економіка” – 2010.– Вип. 2.– С. 334-346. 7. Лібанова Е. Ринок праці і соціальний захист: навч. посіб із соц. політики / Е. Лібанова, О. Палій. – К.: Основа, 2004. – 491 с. 8. Лугова В.М. Соціальна безпека як ключова підсистема безпеки підприємства / В.М. Лугова, Т.В. Голубєва // БІЗНЕСІНФОРМ. Економіка – 2011. – № 10 – С. 69-72. 9. Ляшенко О.М. Значення соціально-економічної безпеки підприємства як функція сучасного менеджменту / О.М. Ляшенко, В.Л. Безбожний // Наукові праці ДОНТУ. Сер. “Економіка”. – 2007. – Вип. 33-1. – С. 66-70. 10. Ляшенко О.М. Соціально – економічна безпека суб’єктів господарювання за умов глобалізації / О.М. Ляшенко // Вісник ТНЕУ. – 2007. – № 5. – С. 357-359. 11. Мехеда Н.Г. Планування соціальної безпеки на підприємстві [Електронний ресурс] / Н.Г. Мехеда, А. Маджула. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/ ?p=39869. 12. Нижник В.М. Економічна дипломатія та економічна безпека України: навч. посіб. / В.М. Нижник. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 299 с. 13. Новікова О.Ф. Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення / О.Ф. Новикова. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 460 с. 14. Омельчук С.С. Визначення сутності поняття “економічна безпека підприємства” та його складових / С.С. Омелянчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – № 6. Т.1. – С. 206-210. 15. Савіна Г.Г., Зайцева О.І. Гармонізація інтересів підприємства в кризових умовах як основа основа забезпечення його соціально-економічної безпеки / Г.Г. Савіна, О.І. Зайцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 4. Т.1. – С. 229-231. 16. Серебрянников В.В. Социальная безопасность России / В.В. Серебрянников, А.Т. Хлопьев. – М.: ИСПИ РАН, 1996. – 352 с. 17. Соціальна держава: український вибір / за ред. В.А. Гошовської / вид. друге – К.: ЦПСД, 2007. – 337 с. 18. Сухоруков А.І. Методичні рекомендації щодо оцінки рівні економічної безпеки України / А.І. Сухоруков, С.Л. Воробйов, Т.П. Крупельницька. – К.: Національний інститут проблем міжнародної безпеки, 2003. – 63 с. 19. Троц І.В. Забезпечення економічної безпеки на підприємстві з метою попередження банкрутства / І.В. Троц // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2012. – № 1(59). Ч. 2. – С. 223-227. 20. Шевчук П.І. Соціальна політика / П.І. Шевчук. – Львів: Світ, 2003. – 400 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Павло Петрович Антонюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.