DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-118-121

КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО НА СУЧАСНОМУ РИНКУ: ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ

Денис Леонідович Кузьмін

Анотація


Систематизовано погляди вчених щодо класифікації посередницьких операцій та запропоновано власний підхід, виходячи з цілей бухгалтерського обліку.

Ключові слова


брокер; комерційний агент; комерційне посередництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації / Л.Л. Антонюк, Л.Л. Антонюк: Економіка України. – К.: КНЕУ, 2004. – №8 – С. 70 – 71. 2. Єрмошенко M.M. Комерційна діяльність посередницьких організацій: навч. посібник. – [2-е вид.] – K.: Національна академія управління, 2006. – 348 c. 3. Закон України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991 № 803 – ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro _zajnyatist_naselennya/ download.htm 4. Казарян Г.Г. Оцінка ефективності посередницьких операцій (агентських відносин). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2012_1/14.pdf 5. Киреенко Н.В. Роль и значение коммерческого посредничества при продвижении сельхохазяйственного сырья и продовольствия на внешнее рынки / Н.В. Киреенко // Держава та регіони: Серія: Економіка та підприємництво. – 2010 – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Dtr_ep/2010_1/files/EC110_26.pdf 6. Колосов Р.В. Поняття “посередництво” у законодавстві та доктрині цивільного та господарського права: порівняльно-правовий аспект/ Р.В. Колосов // Цивільне право. – 2009. – №3(89). – С.66 7. Панченко А.М. Комерційне посередництво: сутність та правове регулювання / А.М. Панченко// Держава та регіони. Серія: Право. – 2011. – №1. – С. 107 – 109. 8. Рощин А.В. Услуги по подбору персонала в России / А.В. Рощин. – М.: Агентство США по международному развитию, 1996. – 245 с 9. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2005. – 336 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,132/id,3965/ 10. Селезньов В.В. Основи ринкової економіки України: підручник. – К.: А.С.К, 2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13011211/ekonomika/torgove_poserednitstvo 11. Федорова Н.Н. Организационная структура управления предриятием: учеб. пособ. / Н.Н. Федорова. – М. : ТК Велби, 2003. – 256 с. 12. Цимбалюк Ю.А. Розвиток оптової та роздрібної торгівлі як форм комерційного посередництва на товарному ринку / Ю.А. Цимбалюк // Збірник наукових праць. – 2010. – №4. – с.285


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Денис Леонідович Кузьмін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.