DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-29-32

СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” ТА МЕТОДИКА ЇХ ОБЛІКУ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ

Марина Олександрівна Бєлгородцева

Анотація


Визначено та проаналізовано дискусійні питання, пов’язані з визначенням сутності фінансових результатів у страхових компаніях для подальшої розробки пропозицій щодо удосконалення їх бухгалтерського обліку.

 


Ключові слова


фінансові результати; страхові компанії; концепція підтримання капіталу; бухгалтерський облік financial results; insurance companies; the concept of capital maintenance; accounting

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 208 с. 2. Борисов Е.Ф. Економічна теорія: Підручник. – М.: Юрайт-М. 2001. – 384 с. 3. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит”. 2-ге вид., доп. і перероб. –Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576с. 4. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. М.: Анкил, 1995. – с.77. 5. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. 3-тє видання, стереотипне. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2006. – 480 с. 6. Грязнова А.Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. М.: Финансы и статистика, 2002. – с.1037. 7. Дубровина Т.А. Бухгалтерский учет в страховых организациях. М.: ЮНИТИ, 2000. – с.316. 8. Ефимов C.Л. Энциклопедический словарь. Экономика и страхование. М.: Церих-ПЭЛ, 1996. І-Х, 528 с. 9. Жуков В.Н. Учет финансовых результатов для целей налогообложения // Бухгалтерский учет и аудит, 1997, № 12. 10. Калюга О.В., Калюга Є.В. Контроль финансовой отчетности и правильность ее составления. – К.: Ника – Центр, 2001. 11. Карпенко Н.І. Проблеми узгодження бухгалтерського і податкового обліку результатів діяльності та шляхи їх вирішення. – Т: “Векс”, 2003. 12. Куликов С.В. Финансовый анализ страховых организаций. Изд-во: Ростов н/Д: Феникс, 2006 г. – 221 с. 13. Крутик А.Б., Никитина Т.В. Организация страхового дела: Учеб. Пособие – Спб.: Изд. дом “Бизнес-пресса”, 1999. – 304с. 14. Лебедзевич Я.В. Методологічні принципи формування облікової інформації про доходи і витрати підприємства. – Ж: ЖІТІ, 2000. 15. Лебедзевич Я.В. Класифікація доходів і результатів діяльності та їх облікова інтерпретація. – К.: Ніка – Центр, 2001. 16. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с. 17. Назарбаєва Р. Доходи та витрати в бухобліку: старт і фініш // Бізнес – Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації – 2003 р., № 4 (523). 18. Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховых организаций. – М.: АНКИЛ, 1994. 19. Податковий Кодекс України № 2755-VІ від 02.12.2010 року // Голос України. – 04.12.2010. – № 229 (№ 229-230). 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87. 21. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь, изд. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 512 с. – (Библиотека словарей “ИНФРА-М”). 22. Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. – М. – Л.: Изд-во АН СССР. – 1947. – 282 с. 23. Рудановский А.П. Теория учета. Дебет и кредит как метод учета баланса. 2-е изд. – М.: Макиз, 1925. 24. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2005. – 496 с. 25. Стоуп Д., Хетчинг Х. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз: Підручник – С.-П., АОЗТ, 1993. 26. Федорова Т.А. Страхование. – М: Экономист, 2003.- 875с. 27. Хэндриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория Бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 576с. 28. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П. Бухгалтерский учет активов, собственного капитала, обязательств и хозяйственных операций: учебное пособие. – Донецк: ДонГУЭТ, 2001.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Марина Олександрівна Бєлгородцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.