DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-42-47

ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ

О. В. Гаценко-Колумбет

Анотація


Визначено основні відмінності у трактування понять “оборотні активи” та “виробничі запаси”, що дозволить уникнути неправильного їх тлумачення.

Ключові слова


оборотні активи;виробничі запаси; класифікація активів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бетехтіна Л.О. Економічна сутність оборотного капіталу підприємства / Л.О. Бетехтіна // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/biznes/2009_1/.../090113.pdf. 2. Бізнес: словник-довідник / укл. В. Бойко та ін. – К.: Україна, 1995. – 157 с. 3. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств / М.Д. Білик. – К: Знання, КОО. – 1999. – 312 с. 4. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – [4-е изд. доп. и перероб.] – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с. 5. Борисов А.Б. Великий економічний словник / Борисов А.Б. – М.: Книжковий світ. – 2003. – 895 с. 6. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. – Житомир: Рута, 2002. – 544с. 7. Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с. 8. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закадів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с. 9. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: [навч. посіб.] / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с. 10. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 11. Економічна енциклопедія: у трьох томах [відп. ред. Мочерний С.В.]. – К.: Академія, 2000. – Т. 1. – 864 с. 12. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с. 13. Іваненко О.В. Моделі та методи управління запасами на підприємстві в умовах невизначеності / А.О. Фоменко, О.В. Іваненко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. − 2011. – №4(16). – С.108-111. 14. Іванцова Г.О. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду обліку виробничих запасів / Г.О. Іванцова, Л.Ф. Андреєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2012 /Economics/7102836.doc.htm. 15. Класифікація оборотних активів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.analizplus.com/2/4_2.php. 16. Ковалев В.В. Введение в фінансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 768 с. 17. Кузьмінська О.М. Економічна сутність. Оцінка виробничих запасів та завдання їх обліку / О.М. Кузьмінська // Аграрний вісник Причорноморя. Серія: Економічні науки. – 2010. – №4. – С. 60-65. 18. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: [Навчальний посібник]. / М.Р. Лучко, І.Д. Бенько. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – с. 205. 19. Мельничук К.С. Управління оборотними активами підприємства як необхідна складова забезпечення їх ефективної діяльності / К.С. Мельничук // Наука й економіка. – 2009. – № 4(16). – Т. 2. – С.108-112. 20. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.buh-galter.info/938-oblikovi-registri-i-formi-buhgalterskogo-obliku.html. 21. Оборотні активи сутність, склад і структура [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://financeblog.com.ua/category/finansy-predpriyatij/ oborotni-aktivi-pidpriyemstv-formuvannya-i-vikoristannya. 22. Оглобин А.А. Планирование и контроль запасов материальных ресурсов предприятий в условиях новой экономической реформы: Дис. … канд. эк. наук: 08.00.21. – Свердловск, 1989. – 243 с. 23. Организация, планирование и управление производством напредприятиях пищевой промышленности / Кружкова Р.В., Даеничева В.А., Елагина С.С. и др.; под ред.Р.В.Кружковой: 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1985. – 495 с. 24. Політична економія: [Навч. посібник] / Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508с. 25. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 422 с. 26. Райзберг Б.А. Сучасний економічний словник / Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Е.Б. – 5-е изд., Перераб. і доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 495с. 27. Стивенсон Вильям Дж. Управление производством / Стивенсон В.Дж. / Пер. с англ. – М: ООО “Издательство Лаборатория Базовых знаний”, ЗАО “Издательство БИНОМ”, 1998. – 298 с. 28. Федосова І.В. Моделі управління запасами у логістичних системах: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.03.02 “Економіко-математичне моделювання” / І.В. Федосова – Донецьк: Донецький національний університет, 2004. 29. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: [Навч.посіб.] / Філімоненков О.С. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: МАУП, 2004. – 328 с. 30. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент [Підручник] / Шелудько В.М. – К.: Знання, 2006. – 439 с. 31. Швец И.Б. Управление производственными запасами на предприятии: [Монография] / И.Б. Швец, И.А. Бондарева; НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. – Донецк, 2003. – 182 с. 32. Шомштейн А.А. Нормирование материальных ресурсов, производственных запасов и характеристика применяемых материалов (метод. материалы) / Шомштейн А.А. – М.: ЦБТИМС, 1968. – 309 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 О. В. Гаценко-Колумбет

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.