№ 4(62) (2012)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ PDF
Франц Францович Бутинець, Анатолій Михайлович Герасимович
ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРОДАЖУ PDF
Леся Ігорівна Боїла
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ Й ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ PDF
Катерина Павлівна Боримська
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА: ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Юлия Володимирівна Борисейко
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Наталія Степанівна Брохун
ОЦІНКА ПРАВ ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Степанівна Брохун, Ірина Валеріївна Супрунова
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПАТ “УКРНАФТА” В ДОКРИЗОВИЙ І КРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ PDF
Оксана Богданівна Василик
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА PDF
О. П. Гаценко-Колумбет, Ані Зоріківна Кургінян
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Василь Володимирович Гик
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ ПІДРЯДУ: НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ PDF
Микола Петрович Городиський
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
С. М. Гречко
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ: ОБЛІКОВІ-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Оксана Степанівна Грицак
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ ОБЛІКОВОГО ТИПУ PDF
Людмила Вікторівна Гусак
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “ВИТРАТИ”, “ЗАТРАТИ”, “ЗБУТ” PDF
Алла Вікторівна Долюк
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РУХУ ТОВАРІВ: НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ PDF
Олена Геннадіївна Дроздова
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ-ПЕРЕВІЗНИКІВ, ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПЕРЕВІЗНИКІВ PDF
Наталія Казимирівна Єсієва
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В ЧАСТИНІ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ПРАЦІВНИКАМИ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей, Олена Анатоліївна Зоріна
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ PDF
Євгеній Миколайович Заремба
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ З ЗЕМЛІ PDF
Світлана Іванівна Здан
СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АУДИТОРОВ В УКРАИНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ PDF (Русский)
Елена Александровна Иванина
МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕСУ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Олена Вікторівна Кузнєцова
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ АУДИТУ PDF
С. М. Кафка, О. О. Река
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ТА ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Марія Олегівна Козлова
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАЦІЙ PDF
Ольга Михайлівна Кондратюк
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПРИРОДООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Тетяна Іванівна Корнєєва
СКЛАДОВІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Тарасівна Кулікова
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ В ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Лілія Анатоліївна Куришко
ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ BSC: АНАЛІЗ ПЕРЕШКОД ТА МОЖЛИВОСТЕЙ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: ПОШУК КОНВЕНЦІЙНОСТІ PDF
І. Д. Ловска
СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Михайлівна Малюга, Тетяна Вікторівна Давидюк
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Ерна Георгіївна Мельник
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ PDF
Тетяна Юріївна Мельник
ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА:ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко
СУБ’ЄКТИ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІЗИНГОВОГО БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ PDF
С. П. Ніколаєва
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ОПЛАТИ ПРАЦІ PDF
Ніна Василівна Овсюк
АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПЕРІОДУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ І ЦІНАМИ PDF
Володимир Олександрович Озеран, Тетяна Миколаївна Бойчук
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ОБЛІКОВА ПРАКТИКА PDF
Ольга Віталіївна Павелко
ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Інна Анатоліївна Панченко
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ПАСИВУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
БАНКРУТСТВО: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ PDF
Ірина Ігорівна Пашинська
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЦТВА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Ореста Володимирівна Боднар
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПАСИВІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Юзеф Сигизмундович Цал-Цалко
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Галина Адамівна Римар
ВИКОРИСТАННЯ АКРЕДИТИВУ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
С. В. Романенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ МОДЕЛЕЙ ВНУТРІШНЬОФІРМОВОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ PDF
В. В. Рядська
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Анна Павлівна Семенець
ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
С. В. Сисюк, Н. Г. Мельник
ВІДМІННОСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТЕРМІНОЛОГІЇ БАНКІВСЬКОГО РЕЗЕРВУВАННЯ ТА ТРАКТУВАННЯ ЙОГО СУТНОСТІ PDF
Катерина Миколаївна Сіухіна
КОНТРОЛЬ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова, Надія Павлівна Щербельова
АНАЛІЗ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Катерина Володимирівна Смірнова, Олександр Миколайович Матющенко
ПРИДБАННЯ ПММ ЗА ТАЛОНАМИ: ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Олександр Олександрович Снісар
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Олена Миколаївна Столяренко
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗМЕЖУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ PDF
Леся Леонідівна Тягнирядно
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ PDF
Ніна Іванівна Цегельник
ВПЛИВ ПЕРЕОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ НЕОБОРОТНИХ Й ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА СКЛАДОВІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ігор Любомирович Цюцяк
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Светлана Георгиевна Черемисина
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
Олена В'ячеславівна Шавурська
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ЗЕРНА PDF
Оксана Василівна Яненко, Любов Петрівна Черевко
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Василь Степанович Здреник, Наталія Олександрівна Рафальська

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Ірина Сергіївна Біла
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Сергіївна Богма, Віктория Віталіївна Ярмош
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЧЛЕНСТВА В СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ PDF
Богдан Олександрович Бутко
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Олександрівна Галайда, Віталія В'ячеславівна Скриль, Ольга Миколаївна Мяло
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А. М. Гасько
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Іванович Гоменюк
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Ольга Євгенівна Джур
НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ PDF
Наталя Олександрівна Долгошея
МЕХАНІЗМ ПОКРАЩЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Надія Анатоліївна Єфіменко
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: СТАН ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна, Каріна Касумбеківна Уллубієва, Вікторія Олегівна Паномарьова
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Світлана Орестівна Кропельницька, Роман Іванович Щур
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ З УРАХУВАННЯМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
І. О. Лепьохіна
УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Тетяна Іванівна Ломаченко
КОНЦЕПТУАЛЬНI ПIДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПIДПРИЄМСТВА PDF
Ігорь Олексійович Лубенець
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ PDF
Володимир Дмитрович Невесенко
ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко
ОЦІНКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ігор Іванович Світлишин
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ВИРОБНИЦТВА PDF
Валентина Віталіївна Тарасова, Ірина Миколаївна Ковалевська
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ PDF
Ірина Михайлівна Царук
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ В РАЗВИТИИ УКРАИНЫ PDF (Русский)
Ольга Борисовна Ярош
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Марат Анатолійович Кюрчевський

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В КАПІТАЛІ ДЛЯ ДІЛОВИХ ПРОЕКТІВ PDF
Володимир Зіновійович Бугай, Анна Володимирівна Горбунова
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ PDF
Володимир Зіновійович Бугай, Т. Г. Шевченко
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
О. О. Грищенко, М. Й. Головко
СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Марія Василівна Диха
АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕТАП КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА АПК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Яна Олегівна Зубрицька
НОВИЙ МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Володимир Володимирович Мацьків
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УКРАЇНІ PDF
Ганна Сергіївна Мельничук
ЗРУШЕННЯ У СТРУКТУРНИХ РЕФОРМАХ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Олександр Григорович Череп
МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ PDF
Олександр Григорович Череп, Аліна Рамівівна Калантарова
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ У РЕФОРМУВАННІ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
Олена Анатоліївна Шако
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОПОДАТКОВУВАНИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) У ЗВІТНОСТІ: УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ PDF
Сергій Валентинович Шевчук
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ PDF
Людмила Григорівна Олейнікова