№ 4(62) (2012)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ PDF
Франц Францович Бутинець, Анатолій Михайлович Герасимович 8-9
ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий 10-21
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРОДАЖУ PDF
Леся Ігорівна Боїла 22-24
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ Й ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ PDF
Катерина Павлівна Боримська 25-30
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА: ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Юлия Володимирівна Борисейко 31-34
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Наталія Степанівна Брохун 35-38
ОЦІНКА ПРАВ ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Степанівна Брохун, Ірина Валеріївна Супрунова 39-44
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПАТ “УКРНАФТА” В ДОКРИЗОВИЙ І КРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ PDF
Оксана Богданівна Василик 45-48
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 49-51
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА PDF
О. П. Гаценко-Колумбет, Ані Зоріківна Кургінян 52-54
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Василь Володимирович Гик 55-61
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ ПІДРЯДУ: НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ PDF
Микола Петрович Городиський 62-66
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
С. М. Гречко 67-69
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ: ОБЛІКОВІ-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Оксана Степанівна Грицак 70-71
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ ОБЛІКОВОГО ТИПУ PDF
Людмила Вікторівна Гусак 72-75
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “ВИТРАТИ”, “ЗАТРАТИ”, “ЗБУТ” PDF
Алла Вікторівна Долюк 76-78
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РУХУ ТОВАРІВ: НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ PDF
Олена Геннадіївна Дроздова 79-81
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ-ПЕРЕВІЗНИКІВ, ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПЕРЕВІЗНИКІВ PDF
Наталія Казимирівна Єсієва 82-85
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В ЧАСТИНІ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ПРАЦІВНИКАМИ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей, Олена Анатоліївна Зоріна 86-88
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ PDF
Євгеній Миколайович Заремба 89-92
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ З ЗЕМЛІ PDF
Світлана Іванівна Здан 93-95
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Василь Степанович Здреник, Наталія Олександрівна Рафальська 96-99
СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АУДИТОРОВ В УКРАИНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ PDF (Русский)
Елена Александровна Иванина 100-102
МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕСУ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Олена Вікторівна Кузнєцова 103-106
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ АУДИТУ PDF
С. М. Кафка, О. О. Река 107-110
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ТА ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Марія Олегівна Козлова 111-116
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАЦІЙ PDF
Ольга Михайлівна Кондратюк 117-121
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПРИРОДООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Тетяна Іванівна Корнєєва 122-126
СКЛАДОВІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Тарасівна Кулікова 127-129
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ В ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Лілія Анатоліївна Куришко 130-133
ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ BSC: АНАЛІЗ ПЕРЕШКОД ТА МОЖЛИВОСТЕЙ PDF
Олена Адамівна Лаговська 134-136
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: ПОШУК КОНВЕНЦІЙНОСТІ PDF
І. Д. Ловска 137-139
СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Михайлівна Малюга, Тетяна Вікторівна Давидюк 140-142
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Ерна Георгіївна Мельник 143-145
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ PDF
Тетяна Юріївна Мельник 146-151
ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА:ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко 152-155
СУБ’ЄКТИ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІЗИНГОВОГО БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ PDF
С. П. Ніколаєва 156-161
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ОПЛАТИ ПРАЦІ PDF
Ніна Василівна Овсюк 162-165
АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПЕРІОДУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ І ЦІНАМИ PDF
Володимир Олександрович Озеран, Тетяна Миколаївна Бойчук 166-171
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ОБЛІКОВА ПРАКТИКА PDF
Ольга Віталіївна Павелко 172-178
ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Інна Анатоліївна Панченко 179-183
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ПАСИВУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 184-187
БАНКРУТСТВО: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ PDF
Ірина Ігорівна Пашинська 188-194
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЦТВА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Ореста Володимирівна Боднар 195-198
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПАСИВІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Юзеф Сигизмундович Цал-Цалко 199-201
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Галина Адамівна Римар 202-205
ВИКОРИСТАННЯ АКРЕДИТИВУ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
С. В. Романенко 206-208
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ МОДЕЛЕЙ ВНУТРІШНЬОФІРМОВОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ PDF
В. В. Рядська 209-211
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Анна Павлівна Семенець 212-215
ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
С. В. Сисюк, Н. Г. Мельник 216-218
ВІДМІННОСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТЕРМІНОЛОГІЇ БАНКІВСЬКОГО РЕЗЕРВУВАННЯ ТА ТРАКТУВАННЯ ЙОГО СУТНОСТІ PDF
Катерина Миколаївна Сіухіна 219-222
КОНТРОЛЬ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова, Надія Павлівна Щербельова 223-228
АНАЛІЗ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Катерина Володимирівна Смірнова, Олександр Миколайович Матющенко 229-234
ПРИДБАННЯ ПММ ЗА ТАЛОНАМИ: ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Олександр Олександрович Снісар 235-239
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Олена Миколаївна Столяренко 240-242
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗМЕЖУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ PDF
Леся Леонідівна Тягнирядно 243-246
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ PDF
Ніна Іванівна Цегельник 247-251
ВПЛИВ ПЕРЕОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ НЕОБОРОТНИХ Й ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА СКЛАДОВІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ігор Любомирович Цюцяк 252-255
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Светлана Георгиевна Черемисина 256-261
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
Олена В'ячеславівна Шавурська 262-265
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ЗЕРНА PDF
Оксана Василівна Яненко, Любов Петрівна Черевко 266-268

ЕКОНОМІКА

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Ірина Сергіївна Біла 269-273
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Сергіївна Богма, Віктория Віталіївна Ярмош 274-276
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЧЛЕНСТВА В СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ PDF
Богдан Олександрович Бутко 277-279
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Олександрівна Галайда, Віталія В'ячеславівна Скриль, Ольга Миколаївна Мяло 280-283
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А. М. Гасько 284-285
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Іванович Гоменюк 286-289
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Ольга Євгенівна Джур 290-295
НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ PDF
Наталя Олександрівна Долгошея 296-299
МЕХАНІЗМ ПОКРАЩЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Надія Анатоліївна Єфіменко 300-302
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: СТАН ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна, Каріна Касумбеківна Уллубієва, Вікторія Олегівна Паномарьова 303-308
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Світлана Орестівна Кропельницька, Роман Іванович Щур 309-314
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Марат Анатолійович Кюрчевський 315-318
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ З УРАХУВАННЯМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
І. О. Лепьохіна 319-320
УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Тетяна Іванівна Ломаченко 321-323
КОНЦЕПТУАЛЬНI ПIДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПIДПРИЄМСТВА PDF
Ігорь Олексійович Лубенець 324-327
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ PDF
Володимир Дмитрович Невесенко 328-332
ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко 333-336
ОЦІНКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ігор Іванович Світлишин 337-339
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ВИРОБНИЦТВА PDF
Валентина Віталіївна Тарасова, Ірина Миколаївна Ковалевська 340-342
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ PDF
Ірина Михайлівна Царук 343-347
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ В РАЗВИТИИ УКРАИНЫ PDF (Русский)
Ольга Борисовна Ярош 348-351

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В КАПІТАЛІ ДЛЯ ДІЛОВИХ ПРОЕКТІВ PDF
Володимир Зіновійович Бугай, Анна Володимирівна Горбунова 352-355
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ PDF
Володимир Зіновійович Бугай, Т. Г. Шевченко 356-358
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
О. О. Грищенко, М. Й. Головко 359-363
СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Марія Василівна Диха 364-367
АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕТАП КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА АПК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Яна Олегівна Зубрицька 368-371
НОВИЙ МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Володимир Володимирович Мацьків 372-376
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УКРАЇНІ PDF
Ганна Сергіївна Мельничук 377-380
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ PDF
Людмила Григорівна Олейнікова 381-384
ЗРУШЕННЯ У СТРУКТУРНИХ РЕФОРМАХ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Олександр Григорович Череп 385-387
МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ PDF
Олександр Григорович Череп, Аліна Рамівівна Калантарова 388-390
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ У РЕФОРМУВАННІ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
Олена Анатоліївна Шако 391-393
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОПОДАТКОВУВАНИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) У ЗВІТНОСТІ: УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ PDF
Сергій Валентинович Шевчук 394-396