DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-219-222

ВІДМІННОСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТЕРМІНОЛОГІЇ БАНКІВСЬКОГО РЕЗЕРВУВАННЯ ТА ТРАКТУВАННЯ ЙОГО СУТНОСТІ

Катерина Миколаївна Сіухіна

Анотація


Здійснено аналіз підходів до трактування сутності банківського резерву. Досліджено
характерні відмінності діяльності банку та підприємства, які впливають на формування
та використання резервів. Автором виділено ознаки резерву як об’єкта
бухгалтерського обліку, здійснена їх критична оцінка.


Ключові слова


актив; банківський резерв; облік; ознаки резерву; резерв; фонд; цільовий характер

Повний текст:

PDF

Посилання


Большая Экономическая Энциклопедия / [авт. кол:Т.П. Варламова, Н.А. Васильева, Л.М. Неганова и др.]. – М.: Эксмо, 2008.– 816 с. 2. Вигівська І.М. Проблеми трактування понять “фонд”, “резерв”, “оціночний резерв”, “регулятив”, “забезпечення” [Електронний ресурс] / І.М. Вигівська // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/ 2010_18_1/stat…/09.pdf. 3. Дячек С.М. Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С.М. Дячек – Київ, 2008. – 21 с. 4. Економічна енциклопедія : у 3 т. / [редкол. : С.В. Мочерний (відп. ред.), Л.О. Каніщенко та ін.]. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. – Т. 3: – 2002. – 952 с. 5. Загородній А. Вознюк Г. Фінансово-економічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк – К. : Знання 2007. – 1072 с. 6. Козлова М.О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М. О. Козлова. – Житомир, 2006. – 20 с. 7. Лунеев С.С. Принцип осмотрительности в бухгалтерском учете: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / С.С.Лунеев – Нижний Новгород – 2002. – 20 с. 8. Орищенко М.М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація: автореф. дис. на здобуття наукового ступеню канд.е.н.: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М.М. Орищенко. – Київ, 2009. – 20 с. 9. Понокова Д.И. Бухгалтерский учет резервов и регулятивов: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Д.И. Понокова.– Краснодар. – 2007. – 21 с. 10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – Минск : ООО “Новое знание”, 2001. – 688 с. 11. Таусова И.Ф. Учетно-аналитическое обеспечение резервной политики коммерческой организации: автореф. дис. на соискание научной степени канд.э.н.: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / И.Ф Таусова – Мичуринск, 2008. – 22 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Катерина Миколаївна Сіухіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.