DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-130-133

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ В ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Лілія Анатоліївна Куришко

Анотація


Розглянуто методику облікового відображення господарських операцій зі здійснення внесків у спільну діяльність без створення юридичної особи; розглянуто види внесків, визначених на юридичному рівні та ймовірність їх визнання в бухгалтерському обліку; виражено власне розуміння сутності видів внесків та запропоновано підхід до їх ідентифікації в обліку

Ключові слова


просте товариство; оператор спільної діяльності; внески (вклади) у спільну діяльність; нематеріальні активи; ділова репутація; ділові зв’язки; внутрішньогенерований гудвіл

Повний текст:

PDF

Посилання


Дмитренко А.В. Облік та оцінка нематеріальних активів як внеску в спільну діяльність без створення юридичної особи / А.В. Дмитренко/ [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=26194. 2. Пантелєєв В. Цінуємо те, що маємо / В.Пантелєєв / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://dtkt.com.ua/ debet/ukr/2001/27/27pr2.html. 3. Лавриненко А.Р. Развитее методик учета и аудита совместной деятельности по договорам простого товарищества / А.Р. Лавриненко. – Новополоцк: ПГУ, 2010. – 184 с. 4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” (втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14 N 15-16, N 17, ст.112) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/334/94-%D0%B2%D1%80/page4. 5. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 6. Цивільний кодекс України від 12.05.2011 № 435-15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15. 7. П(С)БО в державному секторі 122 “Нематеріальний актив” затверджені наказ Міністерства фінансів України 12.10.2010 N 1202 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/ ?code=z1018-10. 8. П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. N 91 з останніми змінами внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1591 від 09.12.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO12.aspx. 9. МСБО 38 “Нематеріальні активи” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_050. 10. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи затверджені наказом МФУ №1873 від 30.12.2011р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=322074&cat_id=293536. 11. Сайті Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.com.ua/taxes/-/gospoper/bo_2_2_1_nematactivy.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Лілія Анатоліївна Куришко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.