DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-82-85

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ-ПЕРЕВІЗНИКІВ, ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПЕРЕВІЗНИКІВ

Наталія Казимирівна Єсієва

Анотація


Запропоновано методику проведення внутрішнього аудиту витрат підприємств-перевізників,
як передумову отримання користувачами звітності достовірної інформації щодо витрат
у розрізі видів діяльності, можливості планування фінансових результатів та
розробки ефективної стратегії подальшого розвитку


Ключові слова


підприємство-перевізник; внутрішній аудит; витрати; стандарти внутрішнього аудиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В.Д. Внутренний аудит / В.Д. Андреев. – М.: Финансы и статистика, 2003.– 464 с. 2. Білуха М.Т. Курс аудиту: підручник. / М.Т. Білуха – К.: вид-во “Вища шк.”. – Знання, 1998. – 574 с. 3. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – Житомир: Рута, 2002. – 672 с. 4. Внутрішній аудит у банку: Навч. посіб / [О.І. Кірєєв, О.С. Любунь, В.М. Кравець, М.П. Денисенко, В.Г. Кабалов, В.М. Домрагев, В.С. Міщенко, О.К. Єременко] – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 210 с. 5. Господарський кодекс України, 16 січня 2003 р. № 436-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua – для доступу до інфор. ресурсів необхідна авторизація. – Назва з екрану. 6. Гуцаленко Л.В. Сутність та функції внутрішнього аудиту на підприємствах України / Л.В. Гуцаленко, А.О. Ярова // Інноваційна економіка – 2011. – №4. – С. 25-28. 7. Каменська Т.О. Методика внутрішнього аудиту виробничих витрат / Т.О. Каменська // Вісник податкової служби України. – 2005. – №10. – С. 49-51. 8. Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (Стандарты). Версия от 02.02.2011 г. Перевод осуществлён Некоммерческим партнёрством “Институт внутренних аудиторов” (НВ “ИВА”) и публикуется с разрешения The Institute of Internal Auditors Inc., 247 Maitland Avenue. Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://iiaru.-ru/files/documents/стандарты_в_редакции_ с_01.01.2011%20г.pdf 9. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті: Наказ Міністерства транспорту України, 5 лютого 2001 р. № 65 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/ – для доступу до інформ. ресурсів необхідна авторизація. – Назва з екрану 10. Митний кодекс України, 13 березня 2012 р. № 4495-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/ – для доступу до інформ. ресурсів необхідна авторизація. – Назва з екрану. 11. Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 [Електронний ресурс] / Г.Б. Назарова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09ngbzt.zip 12. Пантелєєв В.П. Внутрішній аудит: навч. посіб. / В.П. Пантелєєв, М.Д. Корінько; [за ред. В.О. Шевчука]. – К., 2006. – 247 с. 13. Пилипенко І.І. Аудит. Методика документування: Навч. посіб. / За заг. ред. академіка АЕНУ І. І. Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України. – 2003. – 457 с. 14. Пилипенко І.І., Сопко В.В., Гаєвська Н.І., Павлова І.М., Таран І.В., Легка В.Г., Зубілевич С.Я., Балченко С.А., Гаврилюк О.О. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 р. част. 1 / За ред. І.І. Нестеренко. – К. Міжнародна федерація бухгалтерів Аудиторська палата Україна, 2010. – 841 с. 15. Податковий кодекс України, 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua – для доступу до інформ. ресурсів необхідна авторизація. – Назву з екрану. 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Наказ Міністерства фінансів України, 31 грудня 1999 р., № 318 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua – для доступу до інформ. ресурсів необхідна авторизація. – Назву з екрану. 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Наказ Міністерства фінансів України, 20 жовтня 1999 р., № 246 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua – для доступу до інформ. ресурсів необхідна авторизація. – Назву з екрану. 18. Про автомобільний транспорт: Закон України, 23 лютого 2006 р. № 3492-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/ – для доступу до інформ. ресурсів необхідна авторизація. – Назву з екрану. 19. Про аудиторську діяльність: Закон України 22 квітня 1993 р. № 3125-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua – для доступу до інформ. ресурсів необхідна авторизація. – Назву з екрану. 20. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, 16 липня 1999 р. № 996-XIV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua – для доступу до інформ. ресурсів необхідна авторизація. – Назву з екрану. 21. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України 16 квітня 1991 р. № 959-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/ – для доступу до інформ. ресурсів необхідна авторизація. – Назву з екрану. 22. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України, 1 липня 2004 р. № 1955-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/ – для доступу до інформ. ресурсів необхідна авторизація. – Назва з екрану. 23. Сметанко О.В. Оцінка службою внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в акціонерних товариствах України / О.В. Сметанко // Вісник СумДУ. Серія: Економіка. – №3. – 2011. – C.137-149 [18] с. 24. Шалімова Н.С. принципи побудови внутрішніх стандартів аудиторського підприємства / Н.С. Шалімова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2007. – Частина ІІІ. – №18. – С. 185-192. 25. Шелковнікова О.В. Аудит витрат підприємства як складова внутрішньо фірмових стандартів / О.В. Шелковнікова // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – вип. 17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Наталія Казимирівна Єсієва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.