ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Ніна Василівна Овсюк

Анотація


Виділено основні теоретичні аспекти формування облікової політики підприємства в частині
оплати праці та виявлено шляхи її удосконалення в системі управління підприємством


Ключові слова


оплата праці; заробітна плата; облікова політика; організація оплати праці; наказ про облікову політику

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко Л.Г. Конспект лекцій для самостійного вивчення дисціпліни “Облікова політика підприємства” (для студентів 3-курсу заочної форми навчання освітньо-заліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”) / Л.Г. Бойко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010 – 178 с. 2. Гаряча лінія кадровика. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kadrovik01.com.ua 3. Ендовицкий Д.А. Вознаграждение персонала: регулирование, учет и отчетность, экономический анализ: учеб. пособие для студентов вузов, обущающихся по специальностям 080105 “Финансы и кредит” / Д.А. Ендовицкий, Л.А. Вострикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 303 с. 4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” вiд 16.07.1999 № 996-XIV[Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14 5. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 7. Методичні рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua 8. Красноперова О.Л. Учетная политика организаций на 2004 год / О.А. Красноперова. – М.: ЗАО “Издательский Дом Главбух”, 2003. – 240 с. 9. Кроленко А. В. Оплата праці в умовах ринкової трансформації економіки: сутність, функції, напрямки реформування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – 19 с. 10. Лист Міністерства фінансів України “Про облікову політику” від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua. 11. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua 1 2. Николаева С.А. Учетная политика организации: Принципы формирования, содержание, практические рекомендации, аудиторская проверка / С.А. Николаева. – М.: “Аналитика-Пресс”, 1998. – 168 с. 13. Облікова політика: починаємо новий рік. – Дебет-Кредит . – 2010. – № 05 [Електронний ресурс] // Режим доступу http://www.dtkt.com.ua/show/1cid04362.html 14. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с. 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 16. Пушкар М.С. Облікова політика і звітність: навчальний посібник / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 141 с. 17. Сук Л.К., Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Каравела; Піча Ю. В., 2009. – 624 с. 18. Хабарова Л. П. Учетная политика 1999 года. – М.: ЗАО “Бухгалтерский бюлетень”, 1999. – 240 с. 19. Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С., Наумчук О.А., Власова І.О. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 564 с. 20. Щирба М.Т. Генезис облікової політики / М.Т. Щирба // Соколовские чтения в Житомире: наследие и развитие идей великого ученого: сборник тезисов научной интернет-конференции, посвященной памяти Заслуженного профессора Житомирского государственного технологического университета Я.В. Соколова. – Житомир: ЖГТУ, 2011. – 164 с. 21. Щирба І.М. “Сутність облікової політики підприємства щодо витрат на оплату праці та факторів впливу на її формування” / І. М. Щирба // [Електронний ресурс] // Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_4/41.pdf 22. Юрчук Н. Організація обліку праці та її оплати на підприємстві як елемент облікової політики підприємства / Н. Юрчук // Тези конференцій [Електронний ресурс] // Режим доступу http://conftiapv.at.ua/publ/konf_24_25_cherven_2010/71_organizacija_obliku_praci_ta_jiji_oplati_na_pidpriemstvi_jak_element_oblikovoji_politiki_pidpriemstva/2-1-0-140.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-162-165

Copyright (c) 2012 Ніна Василівна Овсюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.