DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-243-246

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗМЕЖУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Леся Леонідівна Тягнирядно

Анотація


Висвітлено необхідність розмежування принципів обліку та звітності. Розглянуто проблемні аспекти використання принципів обліку у процесі підготовки, складання та подання звітності, використання інформації звітності у процесі прийняття рішень


Ключові слова


бухгалтерський облік; принципи обліку; припущення обліку; умовності бухгалтерського обліку; управлінська звітність; фінансова звітність; якісні характеристики інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузьмінський А.М. Теорія бухгалтерського обліку / А.М. Кузьмінський, Ю.А. Кузьмінський. – К. : Все про бухгалтерський облік, 1999. – 288 с. 2. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : Рута, 2005. – 388 с. 3. Рабошук А.В. Принципи, стандарти та професійне судження в бухгалтерському обліку: теоретико-методичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” – А.В. Рабошук. – Київ, 2006. – 18 с. 4. Щирба М.Т. Стандартизація бухгалтерського обліку / М.Т. Щирба, Л.Я. Тринька // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – № 53. – С. 40-44. 5. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні : теорія й методологія, перспективи розвитку : [монографія] / Н.М. Малюга. – Житомир : Рута, 2005. – 548 с. 6. Бреславцева Н.А. Балансоведение / Н.А. Бреславцева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 480 с. 7. Кутер М. И. Теория многообразия балансов Ж.П. Савари / М.И. Кутер, М.М. Гурская. // Бухгалтерский учет. – 2003. – № 6. – С. 60-61. 8. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 496 с. 9. Хорин А. Дилемма финансового учета: принципы или правила? / А. Хорин, С. Кукин // Бухгалтерский учет. – 1995. – № 2. – С. 3. 10. Валуев Б.И. Логика и механизм постановки экономических целей в системе управления промышленным предприятием / Б.И. Валуев // Труды ОПУ. – Выпуск 3 (12). – Одесса, 2000. – С. 200-204. 11. Стуков С.А. Международная стандартизация и гармонизация отчетности / С.А. Стуков, Л.С. Стуков. – М. : Бухгалтерский учет, 1994. – 351 с. 12. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с. 13. Антони Р. Основы бухгалтерского учета / Р. Антони. – М. : СП Триада НТТ, 1992. – 320 с. 14. Головащенко О.М. Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності: дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Оксана Миколаївна Головащенко. – Київ, 2006. – 196 с. 15. Коробко О.М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання: дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Оксана Миколаївна Коробко. – Київ, 2003. – 254 с. 16. Огійчук М. Єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності в Україні та їх відповідність методології країн з розвинутою економікою / М. Огійчук // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 5. – С. 3-9. 17. Рахман З. Бухгалтерский учет в рыночной экономике / З. Рахман, А. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 272 с. 18. Рожнова О.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности: [учебное пособие]. – 3-е изд., перераб. и доп. / О.В. Рожнова. – М.: Издательство “Экзамен”, 2005. – 320 с. 19. Сафронова Н.Г. Бухгалтерский финансовый учет: [учеб. пособие] / Н.Г. Сафронова, А.В. Яцюк. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. – 527 с. 20. Бойко Е.А. Управленческий учёт: принципы и практика / Е.А.Бойко и др. / Под ред. д.э.н., проф. А.Н. Кизилова, д.э.н., проф. И.Н. Богатой. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 372с. 21. Грюнинг Х. ван. Международные стандарты финансовой отчетности. Практическое руководство / Х. ван Грюнинг 3-е изд., обновл. и переработ. / Всемирный банк. М.: Издательство “Весь мир”, 2006. –344 с. 22. Позов А.Х. Концептуальні підходи формування управлінської звітності / А.Х. Позов // http:// Спосіб доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ en_oif/2012_9_3/9.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Леся Леонідівна Тягнирядно

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.