ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Тетяна Юріївна Мельник

Анотація


Розглянуто значення облікової політики як інформаційної бази в системі контролю фінансових результатів. Досліджено сутність та визначено проблеми, які існують в обліку формування
фінансових результатів, що негативно відображається на контрольній функції всієї
облікової системи підприємства, а також запропоновано шляхи їх вирішення


Ключові слова


контроль; фінансові результати; облікова політика;

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик Т.О. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка і прогнозування: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] / Т.О. Білик; Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. – К., 2009. – 19 с. 2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 544 с. 3. Гаращенко О.В. Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / О.В. Гаращенко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 19 с. 4. Гоголь Т.А. Облік та аудит доходів підприємств (на матеріалах підприємств харчової промисловості Чернігівської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Т.А. Гоголь; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2006. – 19 с. 5. Єремян О.М. Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів (на прикладі консервного виробництва України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / О.М. Єремян; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 17 с. 6. Клевець В.Б. Формування фінансових результатів у молокопродуктовому підкомплексі АПК: дис... канд. екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / В.Б. Клевець; Державний агроекологічний ун-т. – Житомир, 2004. 7. Кучеркова С.О. Облік фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / С.О. Кучеркова; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2008. – 21 с. 8. Лебедзевич Я.В. Фінансові результати та їх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Я.В. Лебедзевич; Нац. аграр. ун-т. – К., 2002. – 20 с. 9. Лежненко Л.І. Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарних підприємств України): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Л.І. Лежненко; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". – К., 2007. – 19 с. 10. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку [навчальний посібник] / О.В. Лишиленко . – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 215 с. 11. Мазіна О.І. Облік та аналіз фінансового результату в управлінні суб'єктами малого підприємництва: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / О.І. Мазіна; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2007. – 21 с. 12. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / [пер. з англ. за ред. С.Ф. Голова]. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736 с. 13. Мороз Ю.Ю. Обліково-інформаційна система моніторингу економічного потенціалу підприємства [Текст]: монографія / Ю.Ю. Мороз. – Житомир: ПП “Рута”, 2011. – 352 с. 14. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / С.В. Мочерний (ред.), Я.С. Ларіна, О.А. Ксенко, С.І. Юрій. – Л.: Світ, 2005. – Т. 2. – 563 с. 15. Перевозова І.В. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств газотранспортного комплексу України: Автореф. дис. канд. екон. наук: спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.В. Перевозова. – Т., 2003. – 20 с. 16. Поливана Л.А. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Л.А. Поливана; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2010. – 20 с. 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” / Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99. 18. Прохар Н.В. Облік і контроль фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Н.В. Прохар; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – 20 с. 19. Токарева Т.О. Методика і організація обліку та аналізу фінансових результатів діяльності на малих підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Т.О. Токарева. – К., 2005. – 20 с. 20. Уткіна Н.В. Облік і контроль фінансових результатів діяльності підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Н.В. Уткіна; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". – К., 2008. – 20 с. 21. Хуторян А.А. Облік та аудит формування фінансових результатів (на прикладі підприємств гірничо-збагачувального комплексу): автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 [Електронний ресурс] / А.А. Хуторян; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2010. – 20 с. 22. Шара Є.Ю. Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності промислових підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Є.Ю. Шара; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2001. – 24 с. 23. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / В.Г. Швець. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-146-151

Copyright (c) 2012 Тетяна Юріївна Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.