DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-76-78

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “ВИТРАТИ”, “ЗАТРАТИ”, “ЗБУТ”

Алла Вікторівна Долюк

Анотація


Розкрито суть поняття витрати”,затрати”, збут”. Вказано основні світові
нормативно-правові акти, що регулюють сутні
сть даної категорії


Ключові слова


витрати; затрати; збут; нормативно-правове забезпечення сутності витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Болт Д. Руководство по управлению сбытом. / Д. Болт. – М.: Экономика, 2007. – 520 с. 2. Булатов М.А. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / М.А Булатов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство “Экзамен”. 2005. – 256 с. 3. Веремейчик О.Ф. Збутова діяльність у контексті трансформаційних перебудов споживчого ринку: теоретичний аспект / Збірник наукових праць “Торгівля і ринок України” Серія: Економіка торгівлі та послуг. – 2009. – № 28. – с. 15. 4. Гоголь Г.П. Cутність збутової діяльності машинобудівних підприємств. / Г.П. Гоголь // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − вип. 20.7. 5. Ланкастер Д. Организация сбыта / Д. Ланкастер, Д. Джоббер; пер. с англ. Л.В. Измайловой. – Мн. : Амалфея, 2003. – 384 с. 6. Ларина В.М., Зубкова В.К. Основы економики: Учебное пособие для старших классов. – Саратов. изд-во “Детская книга”, 1999. – 360 с. 7. Логистика : учебник [для ВНЗ] / А.М. Гаджинский. – 5-е изд., [перераб. и доп.]. – М. : Книготорг.центр "Маркетинг", 2002. – 408 с. 8. Маркетинг. Техника создания спроса / В.Е. Архипов. – М.: Изд-во : Вершина, 2005. – 300 с. 9. Маркетингова політика комунікацій: навч.-метод. посібн. / Т.І. Лук'янець. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 272 с. 10. Маркетингові дослідження : навч. посібн. / С.І. Косенков. – К. : Вид.дім "Скарби", 2004. – 464 с. 11. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 2004, зокрема Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення станом на 31 березня 2004 року ЧАСТИНА 1. – 1272 с. – с. 39. 12. Олійник О.В. Класифікація витрат підприємства./ О.В. Олійник.// Вісник ЖІТІ. – 2001. – №14. – С. 146-152. 13. Основи логістики : навч. посібн. / А.Г. Кальченко. – К. : Вид-во"Знання", КОО, 1999. – 135 с. 14. Скрипник М.І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції: монографія / Скрипник М.І. – Житомир. 2011. – 732 с. 15. Столяр Л.Г. Сутність “витрат” та особливості трактування “Економічні науки”. – Серія “Облік і фінанси” – Випуск 8 (29). – Ч.4. – 2011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Алла Вікторівна Долюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.