DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-247-251

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ

Ніна Іванівна Цегельник

Анотація


Досліджено сутність поняття дебіторської заборгованості в різних літературних джерелах
та запропоновано удосконалене її визначення


Ключові слова


дебіторська заборгованість; розрахунки з покупцями

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Эдвардс. Руководство по кредитному менеджменту /Э. Барт. – М.: Москва, 1994 . – 400 с. 2. Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”/ С.Л. Береза. – К., 2003. – 20 с. 3. Бєлозерцев В. Щодо товарного кредиту та дебіторської заборгованості на підприємстві // В. Бєлозерцев // Економіст. – фірма “Колегіум”, 2009.-№11, с. 23-28. 4. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М.Д. Білик // Фінанси України. – Міністерство фінансів України, 12/2003. – №12. с. 24-36. 5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. / И. А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника – центр, 2004. – 656 с. 6. Боді Зві, Мертон, Роберт. Фінанси: пер. С анг.: навч. посіб./ Зві Боді, Роберт Мертон. – М.: Видавн. Дім “Вільямс”, 2000. – 592 с. 7. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарії: практ. посіб./ С.Ф. Голов, В.М. Костюшенко. – К.: Лібра, 2001. – 670 с. 8. Дубровська Є.В. Дослідження сутності поняття “Дебіторська заборгованість” / Є.В. Дубровська // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – Суми: СумДУ, 2009. – №2. – с. 202-205. 9. Дубровська Є.В. Управління дебіторською заборгованістю підприємств вантажного автотранспорту: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 [Електронний ресурс] / Є. В. Дубровська; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2010. – 19 с. 10. Економічний енциклопедичний словник: у 2 томах / Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устинко О.А., Юрій С.І.; за ред. С.В. Мочерного – Львів: Світ, 2005. – Т.1. – 616 с. 11. Загородній А.Г. Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. (4-тє вид. випр. та доп.) – К.: Т-во "Знання", КОО; Львів; Вид-во Львів. банківського ін-ту НБУ, 2002. – 566 с. 12. Кияшко О.М. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / О.М. Кияшко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2011. – 21 с. 13. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 469 c. 14. Крайник О.П. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Крайник О.П., Клепікова З.В. – Львів: Держ. Ун-тет “Львівська політехніка”; Київ: “Декор”, 2001. – 260 с. 15. Лищенко О.Г. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством / О.Г. Лищенко, Г.М. Бескота // Держава і регіони: журнал. – Запоріжжя: Гуманіст. Ун-т “Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.”, 2009.-№ 1. с. 114-117. 16. Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю / Н. Матицина // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 12. – с. 38-42. 17. Момот Т.В. Управление дебиторской задолженостью предприятия // Бизненс информ / Т.В. Момот. – 2003. – №11-12. с. 97-99. 18. Ніколаєнко О. Деякі аспекти аналізу дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання / О. Ніколаєнко // Підприємство, господарство і право. – К.: ТОВ “Гарантія”, 07/2004. – №7. с. 141-145. 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість” затв. Наказом Міністерства Фінансів України від 08.10.1999 р. №237 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99. 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 13 “Фінансові інструменти”: затв. Наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.2001 р. № 559 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/z1050-01 21. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 5-е изд., перероб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 495 с. 22 Савчук В.П. Управление финансами предприятия / В.П. Савчук – М.: Бином, Лаб. Знаний, 2003. – 480с. 23. Стоун Д. Бухгалтерський учет и финансовьій анализ / Стоун Д., Хитчинг К.; пер. с англ. Ю.А. Огибин, Г.А. Огибив. – М.: Сирин, 1998. – 302 с. 24. Сурніна К.С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / К.С. Сурніна. – Луганськ, 2002. – 19 с. 25. Федорченко О.Є. Облік і аналіз розрахунків з дебіторами (на прикладі текстильних підприємств легкої промисловості): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / О.Є. Федорченко; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К., 2009. – 20 с. 26. Черненко Л.В. Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Л.В. Черненко; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2008. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ніна Іванівна Цегельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.