DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-202-205

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Галина Адамівна Римар

Анотація


Розглянуто сутність, порядок складання та користувачів інформації
облікової політики, проаналізовано основні її складові


Ключові слова


витрати будівельних організацій; облікова політика; облікова інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Житній П. Системний аспект облікової політики / П. Житній // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №1. – С. 62-64. 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами і доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 3. Звенячкіна В.Ю. Організація обліку витрат основної діяльності промислових підприємств [Електронний ресурс] / Інноваційна економіка. Науковий журнал. – 2012 р. – №7. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/ 2012_7/267.pdf. 4. Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-Х (зі змінами та доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 5. П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” від 31.03.1999 №87 (зі змінами та доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=z0391-99. 6. П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” від 28.05.1999 №137 (зі змінами та доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99. 7. П(С)БО 7 “Основні засоби” від 27.04.2001 №92 (зі змінами та доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 8. П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” від 18.10.1999 №242 (зі змінами та доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99. 9. П(С)БО 9 “Запаси” від 20.10.1999 №246 (зі змінами та доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 10. П(С)БО 16 “Витрати” від 31.12.1991 №318 (зі змінами та доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00. 11. П(С)БО 18 “Будівельні контракти” від 28.04.2001 №205 (зі змінами та доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=z0433-01. 12. П(С)БО 31 “Фінансові витрати” від 28.04.2006 №246 (зі змінами та доповненнями): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0610-06. 13. Скрипник М.І. Організація обліку витрат у розрізі центрів витрат та центрів відповідальності: [Електронний ресурс] / Облік і фінанси АПК. – 2011. – №1. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Oif_apk/2011_1/5_Skripn_M.pdf 14. Ягмур К.А. Наукове обґрунтування структури і змісту облікової політики щодо витрат на виробництво будівельної продукції [Електронний ресурс] / Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Науковий журнал. Економічні науки. – 2009. – №3. – С. 258. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Vdnuet/econ/2009_3/33.pdf 15. Ягмур К.А. Організація обліку витрат на виробництво за центрами відповідальності в будівельних організаціях [Електронний ресурс] / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2009. – №1 (13). – С. 268-280. Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/1845/1/30.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Галина Адамівна Римар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.