DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-25-30

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ Й ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ

Катерина Павлівна Боримська

Анотація


Досліджено зміст економічної безпеки держави й підприємства, фінансової складової економічної
безпеки підприємства, на основі чого окреслено характерні ознаки даних понять


Ключові слова


економічна безпека; фінансова безпека; безпека держави й підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – C. 5. 2. Александров И.А. Оценка финансовой безопасности промышленного предприятия / И.А. Александров // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Донецьк. – 2002. – № 46. – С. 12-19. 3. Антонова О.В. Оцінка фінансової безпеки підприємств торгівлі на основі багатокритеріального підходу / О.В. Антонова // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4(54). – С. 318-321. 4. Ареф'єва О.В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки / О.В. Ареф'єва, Т.Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1 (91).– С. 98-103. 5. Асалиев A.M., Бороздин С.В., Брагин Л.А. Макроэкономика: показатели экономической безопасности и их пороговые значения. – М.: Экономика и финансы. – 1996. – C. 96. 6. Балабанов В.С., Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность: (международные и внутренние аспекты)Рос. Акад. предпринимательства. – М.: Экономика, – 2002. – С. 129-134. 7. Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова К.Я., Червяков І.М. Основи економічної безпеки: Підручник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – C. 64. 8. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізм забезпечення) [Текст]: монографія. – К. : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2004. – 759 с. 9. Белоусова І.А. Деякі проблеми управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання (інноваційний аспект) / І.А. белоусова // вісник ждту. серія: економічні науки. – 2011. – № 4(58). – с. 177-179. 10. Белоусова І.А. Управлінський облік – інформаційна складова економічної безпеки підприємства: монографія // І.А. Белоусова. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 432 с. 11. Березін О.В. Економіка підприємства: навч, посіб. / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 390 с. 12. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с. 13. Буравльов В.П., Гетьман В.В. Динаміка розвитку системи національної безпеки України // Стратегічна панорама. – 2006. – №3. – С. 35-41. 14. Гладченко Т.М. Науково-методичні основи створення механізму державного управління і регулювання системи безпеки підприємницької діяльності: регіональний аспект: Автореф. дис. канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Т.М. Гладченко; Донец. держ. акад. упр. – Донецьк, 2004. – 19 с. 15. Гомілко Л.П. Оцінка фінансової безпеки підприємства / Л.П. Гомілко, Т.Ф. Косянчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – № 4. – Т. 2. – С. 46-49. 16. Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К.С. Горячева // Економіст : наук. журнал. – 2003. – № 8. – С. 65-67. 17. Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами” / К.С. Горячева. – К., 2006. – 17 с. 18. Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К.С. Горячева // Економіст. – 2003. – № 8. – С. 65-67. 19. Гривківська О.В. Фінансова безпека в системі економічної безпеки./ О.В. Гривківська / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua/content/finan sova-bezpeka-v-sistemi-ekonomichnoi-bezpeki 20. Гринюк Н.А. Методичні підходи до обґрунтування індикаторів оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / Н.А. Гринюк // Проблеми науки. – 2008. – №8. – С. 35-40. 21. Дарнопих Г. Сучасні проблеми економічної безпеки України // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 1. – С. 142-150. 22. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К.: Центр учб. літ., 2008. – 240 с. 23. Економіка підприємства / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 648 с. 24. Економіка підприємства / За ред. С.Ф.Покропивного. – 2-е вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2001. – 528 с. 25. Економічна безпека: навч. посібник / [за заг. ред. З.С. Варналія]. – К.: Знання, 2009. – 647 с. 26. Євдокимов В.В. Теоретичні основи економічної безпеки в працях науковців / В.В. Євдокимов, А.П. Дикий // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – Вип. 2 (8). – С. 51-57. 27. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення [Текст] / М.М. Єрмоленко. – К. : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2001 – 309 с. 28. Жаліло Я.А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку // Стратегічна панорама. – 2004. – № 3. – С. 97–104 (www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=epol2&issue= 2004_3). 29. Жаліло Я. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія / Я. Жаліло. – К.: НІСД, 2003. – 368 с. 30. Жиглей І.В. Соціальна безпека суб’єкта господарювання: місце та роль бухгалтерського обліку / І.В. Жиглей // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2008. – № 3(45). – С. 88-95. 31. Забродский В.А., Кизим Н.А. Собственность, экономическая безопасность и государство // Экономическая безопасность, разведка и контрразведка. – Ф.Д.У. – 2002. – №1. – C. 16. 32. Закон України “Про основи національної безпеки України” вiд 19.06.2003 № 964-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 39. – С. 351. 33. Замула І.В. Економічна та екологічна безпека у контексті стійкого розвитку / І.В. Замула, Г.В. Кірейцева // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 1(55). – С. 196-198. 34. Илларионов А.И. Критерии экономической безопасности // Вопросы экономики. – 1998. – № 10. – C. 21. 35. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С.Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – К. – 2003. – № 3. – С. 12-19. 36. Капустин Н. Экономическая безопасность отрасли и фирмы // Бизнес-информ. – 1999. – № 11-12. – С. 45-47. 37. Карпінський Б.А. Закон збалансованості фінансової системи та проблема інноваційного розвитку економіки [Текст] / Б.А. Карпінський // Проблеми впливу фінансової системи на інноваційний розвиток економіки: збірник тез доповідей, Львів, 28 березня 2003 року. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2003. – С. 11-13. 38. Карпунь І.Н. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. / І.Н. Карпунь. – Львів: "Магнолія-2006", 2009. – 418 с. 39. Кім Ю.Г. Проблеми управління фінансовою безпекою підприємства / Ю.Г. Кім // Безпека у ХХІ столітті – Львів, 2010. – С. 73-80. 40. Кім Ю.Г. Управління системою фінансової безпеки підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 21.04.02 "Економічна безпека суб`єктів господарської діяльності” / Ю.Г. Кім. – К., 2009. – 23 с. 41. Клименко Т.В. Основні елементи механізму забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання / т.в. клименко // вісник ждту. серія: економічні науки. – 2011. – № 4(58). – с. 340-343. 42. Козаченко Г.Б. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія / Г.Б. Козаченко, В.П. Дономарьов, О.М. Ляшенко. – К. : Либра, 2003. – 280 с. 43. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Національна безпека України. 1994–1996 рр.: Наук. доп. НІСД / За ред. О.Ф. Бєлова та ін. – К.: НІСД, 1997. – С. 184. 44. Концепція економічної безпеки України / Ін-т економ. прогнозування; [Кер. проекту В.М. Геєць]. – К.: Логос, 1999. – 56 с. 45. Концепція фінансової безпеки України (проект) / Розробники: О.І. Барановський, Ю.О. Блащук, М.І. Пузяк, Л.В. Новошинська та ін. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ufin.com.ua/koncepcia/008.doc. 46. Кракос Ю. Подход к оценке уровня финансовой составляющей экономической безопасности предприятия / Ю. Кракос, Н. Серик // Економіка. Фінанси. Право. – К. – 2006. – № 12. – С. 7–12. 47. Кракос Ю.Б. Управління фінансовою безпекою підприємств / Ю.Б. Кракос, Р.О. Разгон // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 1 (1). – С. 86-96. 48. Лавров Ю.В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / Ю.В. Лавров // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 127-130. 49. Лазаренко М.П., Ніколаєнко К.В. Фінансова безпека підприємства та її управління. Електронний ресурс: http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Economics/10_57970.doc.htm 50. Матвійчук Л.О. Методи визначення рівня фінансової безпеки підприємства / Л.О. Матвійчук // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 4(54). – С. 330-332. 51. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємства : монографія. / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін.; за ред. В.М. Гейця. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 240 с. 52. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 1 / За ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 616 с. 53. Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави [Текст]: монографія / С.З. Мошенський. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 432 с. 54. Мунтіян В.І. Економічна безпека України [Текст]: монографія / В.І. Мунтіян. – К.: Вид-во КВІЦ, 1999. – 463 с. 55. Национальная экономика России: потенциалы, комплексы, экономическая безопасность: Учебник / Под общ. ред. В.И. Лисова. – М.: “Экономика”, 2000. – C. 431. 56. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 53000 слов. Изд. 7-е, стереотип. – М.: “Советская энциклопедия”, 1968. – 900 с. 57. Паньков В. Экономическая безопасность: мирохозяйственный и внутренний аспект // Внешнеэкономические связи. – 1992. – № 8. – С. 5-18. 58. Папехин Р.С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия [Электронный ресурс]: Дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Р.С.Папехин – Москва: РГБ, 2007. – (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://diss.rsl.ru/ diss/07/0574/070574025.pdf 59. Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 235–236; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М.: Прогресс, 1986. 60. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення: Монографія. – К.: Київський економічний інститут менеджменту, 2003. – 320 с. 61. Петренко И.Н. Основы безопасности функционирования хозяйствующих субъектов: учеб. по специальности “Менеджмент орг.” / И.Н. Петренко. – Москва: Анкил, 2006. – 304 с. 62. Петров И.В. Демонополизация рынков в процессе обеспечения экономической безопасности макрорегиона: воспроизводственный подход. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 3. 63. Підхомний О.М. Типологія загроз фінансовій безпеці підприємницької діяльності. / О.М. Підхомний, Н.О. Микитюк, І.П. Вознюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – № 605. – 2007. – С. 119- 123. 64. Підхомний О.М. Індикатори оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання / О.М Підхомний., Л.С. Яструбецька. // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”. Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет Випуск 4 (16) – Ч. 2. – Луцьк, 2007. – С. 73–76. 65. Плетникова И.П. Определение уровня и планирование ЭБП // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – № 4 (Ч.2). – С. 100-108. 66. Пойда-Носик Н.Н. Використання системного підходу в управлінні фінансовою безпекою підприємства / Н.Н. Пройда-Носик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіки. – 2011. – Спецвипуск 33. Частина 3. – С. 158-163. 67. Пойда-Носик Н.Н. Сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва та її роль в забезпеченні національної економічної безпеки / Н.Н. Пойда-Носик // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 1(55). – С. 340-342. 68. Постанова Верховної Ради України “Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України” від 18.07.1995 № 532-95-п // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 10. – С. 149-157. 69. Рубанов В. Безопасность – лозунги, теория и политическая практика. // РЭЖ. – 1991. – № 17. – С. 31-41. 70. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3т.; / [за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, акад. НАН України В.П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка]. – Т3: Конкурентоспроможність української економіки. – К.: Фенікс, 2007. – 556 с. 71. Сухоруков А.І. Проблеми фінансової безпеки України: Монографія. – К.: НІПМБ, 2005. – C. 11. 72. Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы // Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика. – 1995. – № 3. – С. 3. 73. Тарасюк Г.М. Економічна безпека як критерій ефективності економічної стратегії держави / Г.М. Тарасюк // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 4(54). – С. 192-193. 74. Указ Президента України “Про Стратегію національної безпеки України” від 12.02.2007 №105/2007 // Стратегічна панорама. – 2007. – № 1. – С. 5-12. 75. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова [А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун, В.С. Домбровський та ін.]. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 295 с. 76. Шелест В.В. Методичний підхід до оцінки і забезпечення належного рівня фінансової безпеки довірчих товариств [Текст] / В.В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12(102). – С. 134-140. 77. Экономическая безопасность: производство, финансы, банки / А.И. Архипов, Р.А. Белоусов и др.; под ред. В.К. Сенчагова. – М.: ЗАО “Финстатинформ”, 1998. – C. 12. 78. Arrow К. Essays in the the theory of risk bearing. – Chicago, 1971. 79. Darendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. – Stanford, 1959; Burton J., Dukes F. Conflict: Practices in Management, Settlement and Resolution. – N. Y., 1990. 80. Grebliauskas A. Analysis of Threats tо Economic Security of Lithuania. 2007 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2003~ISSN_ 1648-8024.V_2002.PG_277-295/DS.002.1.01.ARTIC. – Р. 281. 81. Online Etymology Dictionary, Securus, Securitas / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.etymonline.com 82. Simasius R., Vilpisauskas R. The Concept of Economic Security and the Principles of Economic Security Police in Lithuania / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sf.library.lt/marc/getobj.php?obj=LT-eLABa-0001:J.04~2005~ ISSN_1648-8024.V_2004 – Р. 265 83. Zeeman E.C. Catastrophe theory. – N. Y.: Addison Wesley, 1997; Laszlo E. The Age of Bifurcation. – N. Y., L., 1991.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Катерина Павлівна Боримська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.