DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-122-126

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПРИРОДООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Тетяна Іванівна Корнєєва

Анотація


Вдосконалено організацію обліку витрат на природоохоронну діяльність за центрами відповідальності підприємств вугільної промисловості за рівнями впливу і прийняттям управлінських рішень. Розроблено деталізацію витрат на природоохоронну діяльність за місцями їх виникнення і центрами витрат у розрізі джерел виникнення забруднюючих речовин, технологічних процесів та рівнями небезпеки для навколишнього природного середовища (механічна і енергетична).Отримані результати надають можливість узагальнення й покращення якості облікової інформації, необхідної для своєчасного прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо природоохоронної діяльності вугільних шахт


Ключові слова


організація обліку витрат на природоохоронну діяльність; центри відповідальності підприємств вугільної промисловості; вугільні шахти; якість облікової інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Амігуд А.Д. Облік за центрами відповідальності як підґрунтя сталого розвитку торговельного підприємства // Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку: матеріали другого туру Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 листопада 2011 р., – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Т.2. – 268с. 2. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. 3. Блатов Н.А. Основы промышленного учёта и калькуляции.– М.: Главн. ред. техн.-экон. лит., 1939. – 370 с. 4. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. – 704 с. 5. Жамойда А.А.Внедрение управленческого учёта на промышленных предприятиях и его взаимосвязь с системой бюджетирования // Металлургическая и горнорудная промышленность. – № 5. – 2002. – С. 95-98. 6. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский учёт в условиях совершенствования хозяйственного механизма. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 175 с. 7. Канак Й.В. Організація обліку на підприємствах будівельних матеріалів // Обласна науково-практична конференція “Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності”. Тези доповідей і виступів (4-6 травня 1992 р.). – Тернопіль: МП “Меркурій”, 1992. – С. 43. 8. Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витраті відповідальності. – Чернівці: Місто, 2003. – 156 с. 9. Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 2. – С. 27–35. 10. Мишин Ю.А. Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности: [монография]. – М.: Издательство “Дело и сервис”, 2002.- 176 с. 11. Нападовська Л.В. Управлінський облік: [монографія]. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с. 12. Папінко В.З. Управлінський облік природоохоронної діяльності // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск 4. Економічні науки. – Чернівці: “Ант Лтд”, 2003. – С. 398 – 409. 13. Петренко С.Н. Контроллинг / Учебное пособие. – К.: Ника-центр, Эльга, 2003. – 328 с. 14. Попова Н. І. Управлінський облік в системі інформації підприємства // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 9. Том 2. – Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. – С. 175-180. 15. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): [монографія] / М.С. Пушкар – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 422 с. 16. Стуков С.А. Система производственного учета и контроля. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 223 с. 17. Сухарева Л.А. Контроллинг – основа управления бізнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко – Донецк: “НОРД компьтер”, 2000. – 210 с. 18. Фаріон I. Д. Управлінський облік : підручник / Фаріон I. Д., Писаренко Т. М. – К. : ЦУЛ, 2012. – 792 с. – 3 прим. 19. Фірсова Н.В. Модель побудови управлінського обліку витрат у підприємствах торгівлі споживчої кооперації // Економіка АПК. – 2010. – №3. – С. 41-46. 20. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 656 с. 21. Ягмур К.А. Організація обліку витрат на виробництво за центрами відповідальності в будівельних підприємствах // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблему розвитку: зб. наук. пр. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2007. – С. 330-336. 22. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 318 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Тетяна Іванівна Корнєєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.