DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-140-142

СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Наталія Михайлівна Малюга, Тетяна Вікторівна Давидюк

Анотація


Обґрунтовано необхідність підвищення інформативності даних через розвиток звітного інформаційного забезпечення управління людським капіталом компаній для забезпечення ефективності подальшого реформування бухгалтерської звітності


Ключові слова


соціальна звітність, людський капітал, користувачі звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Дипиаза С. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества / С. Дипиаза, Р. Єкклз. – М.: Альпина Габлишер, 2003. – 212 с. 2. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку [Текст]: монографія // І.В. Жиглей. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 496 с. 3. Козырев А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности / А.Н. Козырев, В.Л. Макаров. – М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. – 368 с. 4. Національний рейтинг соціально відповідальних компаній [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukraine3000.org.ua/ news/8090.html 5. Рид С. Финансовый директор как интегратор бизнеса / С. Рид, Х.-Д. Шойерман и группа mySAP ERP Financials. – Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 397 с. 6. Супрун В.А. Интеллектуальный капитал: Главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI веке / В.А. Супрун . – М.: КомКнига, 2006. – 192 с. 7. Фитценц Я. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической стоимости персонала: Пер. с англ / Я. Фитценц. – М.: Вершина, 2006. – 320 с. 8. Цілі розвитку тисячоліття. Україна 2010. Національна доповідь, Київ, 2010. – 108 с. 9. Чижевськa Л.В. Соціальні відносини в системі бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2006. – № 3 (37). – С. 6-12. 10. Шульга Ж.О. Людський і соціальний капітал як результат і потреба розвитку сучасної економічної системи / Ж.О. Шульга // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу демократія. Економіка праці, соціальна економіка, політика. – 2008. – С. 159-162.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Наталія Михайлівна Малюга, Тетяна Вікторівна Давидюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.