DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-188-194

БАНКРУТСТВО: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ

Ірина Ігорівна Пашинська

Анотація


Узагальнено результати наукових досліджень у сфері банкрутства. Визначено й
охарактеризовано теоретичні критерії економічного та правового змісту категорії
банкрутства як багатоаспектного механізму


Ключові слова


банкрутство; платоспроможність; неплатоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьєв Р.Г. Проблеми правового регулювання банкрутства за законодавством України [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Афанасьєв Ростислав Георгійович ; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. − Донецьк, 2001. − 20с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/ wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 2. Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства і міжнародне приватне право [Електронний ресурс]: автореф. дис. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 / Бірюков Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. − К., 2010. − 34 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/ %5Bin=_scripts/ep.in%5D 3. Бондик В.А. Трансформація відносин власності у процедурі банкрутства: правові аспекти [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 / Бондик Валерій Анатолійович ; Одес. нац. юрид. акад. − Одеса, 2010. − 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/ %5Bin=_scripts/ep.in%5D 4. Вечірко І.О. Правове регулювання процесуальних відносин у справах про банкрутство в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Вечірко Ігор Олександрович ; ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. − Київ, 2011. − 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 5. Возіянова Н.Ю. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління банкрутством [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.02 / Возіянова Наталя Юріївна; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. − Донецьк, 2001. – 18 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 6. Господарський кодекс України: за станом на 18.08.2012 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. − від 16.01.2003 р. № 436-IV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 7. Грек Б.М. Кримінально-правова відповідальність за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства [Електронний ресурс]: Автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Грек Борис Миколайович ; Академія адвокатури України. − К., 2005. − 20с. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_ scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 8. Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство [Електронний ресурс]: автореф. дис. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 / Джунь В’ячеслав Васильович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. − К., 2009. − 30с. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 9. Експерес-випуски Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 10. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”: за станом на 21.09.2012 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. − від 14.05.1992 р. № 2343-XII. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2343-12 11. Іванюта С.М. Антикризове управління у аграрній сфері [Електронний ресурс]: автореф. дис. д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 / Іванюта Світлана Миколаївна ; Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН. − К., 2006. − 36с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/ wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 12. Кодекс України про адміністративні правопорушення: за станом на 13.10.2012 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. − від 07.12.1984 № 8073-X. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 13. Копчак Ю.С. Оцінка і прогнозування неплатоспроможності підприємств [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / Копчак Юрій Степанович ; Хмельницький національний ун-т. − Хмельницький, 2005. − 17с. режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 14. Кримінальний кодекс України: за станом на 21.09.2012 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. − від 05.04.2001 № 2341-III. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 15. Круглова О.О. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства (аналіз складу злочину) [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Круглова Ольга Олександрівна ; Національний ун-т внутрішніх справ. − Х., 2005. – 19с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_ scripts/wwwi32.exe/% 5Bin=_scripts/ep.in%5D 16. Ляпунова Н.М. Кримінальна відповідальність за приховування банкрутства і фіктивне банкрутство [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Ляпунова Ніна Миколаївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. − Х., 2001. − 18с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ ep.in%5D 17. Маковоз О.В. Шляхи фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств залізничної галузі [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Маковоз Олена Володимирівна; Українська держ. академія залізничного транспорту. − Х., 2007. − 20с. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/% 5Bin=_scripts/ep.in%5D 18. Мартиненко В.П. Запобігання банкрутства підприємств громадського харчування [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.07.05 / Мартиненко Василь Петрович ; Харківська держ. академія технології та організації харчування. − Х., 1999. − 19с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_ scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 19. Методичні рекомендації з аналізу та оцінки фінансового стану підприємств: за станом на 28.07.2006 р. [Електронний ресурс] / Центральна спілка споживчих товариств. – від 28.07.2006 р. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/ ?code=n0005626-06 20. Методичні рекомендації щодо застосування комерційними банками Закону України “Про банкрутство”: за станом на 21.07.1994 р. [Електронний ресурс] / Національний банк України. − від 21.07.1994 р. № 23012/105. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/v_105500-94 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: за станом на 10.01.2012 р. [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – від 31.03.1999 р. № 87. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0391-99 22. Поляков Б.М. Правові проблеми регулювання неспроможності (банкрутства) [Електронний ресурс]: автореф. дис. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 / Поляков Борис Мусійович; НАН України ; Інститут економіко-правових досліджень. − Донецьк, 2003. − 38с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/ wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 23. Радіонова-Водяницька В.О. Правове регулювання відносин у сфері праці в разі банкрутства роботодавця [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Радіонова-Водяницька Валентина Олександрівна; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. − Харків, 2011. − 20 с. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 24. Рябцева Я.Г. Правовий статус арбітражного керуючого [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Рябцева Ярослава Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. − К., 2006. − 18с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_ scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 25. Сгара Е.В. Використання інституту мирової угоди у процедурі банкрутства [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Сгара Елла Валеріївна ; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. − Донецьк, 2005. − 17с. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 26. Степанов О.О. Господарсько-правові засоби попередження банкрутства [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / Степанов Олександр Олександрович ; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. − Донецьк, 2006. − 20с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/ wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 27. Сухолитка Н.В. Облік і аудит припинення діяльності юридичної особи [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / Сухолитка Наталія Василівна ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. − К., 2008. − 20с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/ wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D 28. Цивільний кодекс України: за станом на 13.06.2012 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – від 16.01.2003 № 435-IV. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15 29. Шапурова О.О. Антикризове управління машинобудівними підприємствами в ринкових умовах [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Шапурова Олена Олексндрівна; Класичний приватний ун-т. − Запоріжжя, 2009. − 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/_scripts/wwwi32.exe/%5Bin=_scripts/ep.in%5D


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ірина Ігорівна Пашинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.