DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-137-139

ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: ПОШУК КОНВЕНЦІЙНОСТІ

І. Д. Ловска

Анотація


Встановлено місце поняття “виробничі запаси” в системі категорійного апарату бухгалтерського обліку, досліджено підходи до визначення їх сутності та запропоновано власне визначення даного поняття для потреб бухгалтерського обліку


Ключові слова


виробничі запаси; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Аникин Б.А. Логистика Б.А. Аникин [Учеб. пособие] / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М. – 1998. – 327 с. 2. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних; під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. –Житомир: ПП "Рута". – 2009. –912 с. 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: [Навчально-практичний посібник] / Під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ: TOB “Баланс-Клуб". – 2001. – 832 с. 4. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін./ за ред. Проф. М.Ф. Огійчука – 5-ге видання., перероб. і допов. К.: Алерта. – 2009. – 1056 с. 5. Пушкар М.С. Фінансовий облік: [Підручник]/ М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с. 6. Сопко В. Бухгалтерський облік: [Навч. посібник] / В. Сопко. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К: КНЕУ. – 2000. – 578 с. 7. Бухгалтерський словник / За ред.. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с. 8. Кузьменко О.М. Сутність виробничих запасів та їх класифікація / О.М. Кузьменко // Економіка АПК. – 2010. – №4. – С. 259-267. 9. Універсальний економічний словник: менеджмент, маркетинг, реструктуризація / [авт.-уклад. Хом’як Р.]. – К.: Пошуково-видавниче агентство “Книга пам’яті України”, 1999. – 392 с. 10. Окландер М.А. Промислова логістика: [навчальний посібник] / Окландер М.А., Хромов О.П. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 222 с. 11. Матросова Л.М., Носкова С.А. Теоретичні засади поняття “виробничі ресурси підприємства” та їх класифікація / Л.М. Матросова, С.А. Носкова // Економічний вісник Донбасу –2(24). – 2011. – С. 207-211 12. Суков Г.С. Вирішення проблем обліку запасів / Г.С. Суков // Вісник ЖДТУ. – 2005 р. – №2(32) – с. 187 13. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. із змінами і доповненнями від 27.12.05р. № 246 [електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. із змінами і доповненнями від 27.12.05р. № 246 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 І. Д. Ловска

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.