DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-252-255

ВПЛИВ ПЕРЕОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ НЕОБОРОТНИХ Й ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА СКЛАДОВІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Ігор Любомирович Цюцяк

Анотація


Розглянуто процедуру переоцінювання активних статей балансу із врахуванням принципу обачності. Запропоновано створювати резерв переоцінки об’єктів необоротних активів, відображаючи його у складі резервного капіталу, що сприятиме достовірному відображенню інформації у фінансовій звітності та підвищенню фінансової стійкості підприємств


Ключові слова


необоротні активи; оборотні активи; власний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Дерун І. Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів на основі його гармонізації / І. Дерун // Вісник Житомирського державного технологічного університету: наук. журнал. Економічні науки. – 2009. – Вип. 4 (50) – 2009 Житомир. 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (із змінами і доповненнями станом на 25.09.2009 р.) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z 0970-09. 3. Королюк Т. М. Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалт. облік, аналіз та аудит” / Т.М. Королюк. – К., 2005. – 22 с. 4. Левицька О. Відображення результатів діяльності у формах фінансової звітності підприємства / О. Левицька // Економічний аналіз. Випуск 6. – 2010 р. 5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 (із змінами і доповненнями станом на 10.11.2009 р.) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ doc/?uid=1023.1226.4&nobreak=1. 6. Орищенко М.М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалт. облік, аналіз та аудит” (за видами економічної діяльності) / М. М. Орищенко. – К., 2009. – 20 с. 7. Податковий кодекс України, ухвалений Верховною Радою України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами і доповненнями станом на 19.01.2012 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засобич”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями станом на 18.03.2011 р.) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ігор Любомирович Цюцяк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.