DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-10-21

ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Костянтин Вікторович Безверхий

Анотація


Досліджено генезис становлення обліково-звітної інформації під впливом еволюційного розвитку суспільства. Визначено проблеми теорії обліково-звітної інформації та запропоновано шляхи їх розв’язання з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду


Ключові слова


облік; звітність; формування; становлення; обліково-звітна інформація; оборот; принципи бухгалтерського обліку; суттєвість; економічність; інфляція; модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Пачолі Л. Трактат про рахунки та записи / Л. Пачолі. – Х.: Фактор, 2008. – 128 с. 2. Бондарчук Н.В. Теоретичні засади формування системи обліково-аналітичної інформації для прийняття рішень користувачами / Н.В. Бондарчук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. – Вип. 3. – Т. 2. – Полтава: ПДАА. – 2011. – С.217-225. 3. Кузьмина М.С. Система учетно-аналитической информации для принятия управленческих решений пользователями отчетности (теория, методология, практика): автореф. дис. … д.э.н.: 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / М. С. Кузьмина. – Москва, 2009. – 51 с. 4. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учеб. пособие / Я. В. Соколов. – М.: Магистр; ИНФРА-М, 2010. – 224 с. 5. Бондарь М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: Монографія / М. І. Бондарь. – К.: КНЕУ, 2008. – 256 с. 6. Моссаковський В. Необхідність інтеграції облікової інформації / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 8. – С.3 – 9. 7. Голов С. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 4. – С.3 – 13. 8. Голов С.Ф. Роль інституціональних теорій у подальшому розвитку бухгалтерського обліку / С.Ф. Голов // Зб. тез ХІ-ї Міжнародної наукової конференції “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю”, м. Житомир, 18 – 20 жовтня 2012 р. – Житомир: ЖДТУ. – 2012. – С.116 – 118. 9. Гушко С.В. Методологічний та організаційний аспекти обліку, аналізу та аудиту в управлінні підприємств гірничо-металургійного комплексу: монографія / С.В. Гушко. – К.: КНЕУ, 2010. – 332 с. 10. Кулик В.А. Бухгалтерський баланс: минуле, сучасне, майбутнє: Монографія / В. А. Кулик. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 186 с. 11. Кучеренко Т.Є. Фінансова звітність у системі управління сільськогосподарським виробництвом: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” / Т.Є. Кучеренко. – К., 2011. – 36 с. 12. Пятов М.Л. Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности / М.Л. Пятов, И.А. Смирнова. – М.: ООО “1С-Паблишинг” 2008. – 199 с. 13. Чайковская Л.А. Современные концепции бухгалтерского учета (теория и методология): автореф. дис. … д.э.н.: 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Л.А. Чайковская. – Москва, 2007. – 57 с. 14. Дослідження практики застосування МСФЗ в Україні: експертне дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rnba.com.ua/wp-content/uploads/2012/10/ 2012-Research_result_IFRS-ppt.pdf. 15. Посібник з бухгалтерського обліку: проект Tacis Європейського союзу “Навчальна програма з бухгалтерського обліку в Україні” // Делегація Європейської комісії в Україні, Молдові та Білорусі, 2004. – 554 с. 16. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 16.07.1999 р. №996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99/ print1342966521962518. 18. Голов С.Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С. Ф. Голов. – К., 2009. – 31 с. 19. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія / Н.М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с. 20. Петрук О.М. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / О. М. Петрук. – К., 2006. – 33 с. 21. Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика: Монографія / О. М. Петрук. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 152 с. 22. Шигун М.М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія: монографія / М. М. Шигун. – Житомир:ЖДТУ, 2009. – 632 с. 23. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/print 1327246549106958. 24. Berliner М. Buchhaltungs-und Bilanzlehre / M. Berliner. – Hannover, 1924. – S. 63. 25. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 “Подання фінансової звітності” [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/320314/file/IFRS% 2001.pdf. 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджене наказом МФУ № 137 від 28.05.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99/ print1342966521962518. 27. Лист Міністерства фінансів України “Про облікову політику” від 21.12.2005 р. N 31-34000-10-5/27793 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.2132.0. 28. Положение бухгалтерского учета 1/2008 “Учетная политика организации”, утверджена приказом Министерства финансов России от 06.10.2008 г. № 106н [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.buhgalteria.ru/ modules/helppbu/index.php?id=28. 29. Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: Монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2009. – 260 с. 30. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік для управління: гносеологічний та епістемологічний конфлікти: Монографія / О.А. Лаговська. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 344 с. 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, затверджене наказом МФУ № 790 від 18.11.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05/ print1349895223036546. 32. Концептуальна основа фінансової звітності від 01.09.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/929_009. 33. Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шерр; [Пер. с нем.] С. И. Цедербаума. – [4-е изд.]. – М.: Экономическая жизнь, 1926. – 576 с. 34. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: Монографія / Л.Г. Ловінська. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с. 35. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затверджений наказом МФУ № 186 від 19 квітня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01/print13429665 21962518. 36. Лист Міністерства фінансів України “Про суттєвість в бухгалтерському обліку і звітності” № 04230-108 від 29.07.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ doc/?uid=1023.61.0. 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99/print13429665 21962518. 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0397-99/print 1342966 521962518. 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99. 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0399-99/print13429665 21962518. 41. Наказ Міністерства фінансів України “Про Примітки до річної фінансової звітності” № 302 від 29.11.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00. 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами”, затверджене наказом МФУ № 412 від 19.05.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05/print13429665 21962518. 43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва”, затверджене наказом МФУ № 412 від 19.05.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05/print13496018 30499732. 44. Пятов М.Л. Базовые принципы бухгалтерского учета: Серия “Теория для практиков”, выпуск 1 / М.Л. Пятов. – М.: ООО “1С-Паблишинг”, 2010. – 226 с. 45. Остап’юк Н.А. Розвиток теорії та методології облікового відображення облікових процесів: Монографія / Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 348 с. 46. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: [Навч. посіб.] / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 544 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Костянтин Вікторович Безверхий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.