DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-107-110

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ АУДИТУ

С. М. Кафка, О. О. Река

Анотація


Розглянуто поняття “аудит”, проаналізовано основні стадії в процесі аудиту та
визначено місце інвентаризації основних засобів в процесі аудиту. Сформовано узагальнений
перелік основних порушень, які можуть бути виявлені в процесі інвентаризації основних засобів
під час проведення аудиту


Ключові слова


основні засоби; необоротні активи; інвентаризація; аудит

Повний текст:

PDF

Посилання


Большой энциклопеический словарь [Електронний ресурс] – Мир словарей // – Режим доступу: http://mirslovarei.com/content_bes/inventarizacija-23503.html 2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с. 3. Бутинець Ф.Ф. Бхгалтерський словник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с. 4. Бутинець Ф.Ф. Аудит [підручник] / Ф.Ф. Бутинець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2002. – 672 с. 5. Голощапов Н.А. Словарь-справочник аудитора / Н.А. Голощапов. Под ред. В.И. Осипова – М.: “Єкзамен”, 1999. – 384 с. 6. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація: [монографія] / Н. І. Дорош – К. : Т-во "Знання", КОО, 2001. – 402 с. 7. Загородній А.Г. Облік і аудит: Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Патрин. – Львів: “Центр Європи”, 2002. – 671 с. 8. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 року зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] / Законодавство України // – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 9. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 10. Мултанівська Т.В. Місце інвентаризації в аудиті основних засобів на підприємстві / Т.В. Мултанівська, М.С. Горяєва, Ю.В. Васильева. Научно-технічний збірник № 87 // – Харківський національний економічний університет. – С. 290-295 11. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: [монографія] / О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с. 12. Положення (стандарт) Бухгалтерського Обліку 7 “Основні засоби” [Електронний ресурс] Бухгалтер 911 // – Режим доступу: ttp://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx 13. Савченко В.Я. Аудит / [Електронний ресурс] / В.Я. Савченко, В.О. Зотов, С.А. Кириленко – К.: КНЕУ, 2003 – 268 с. // – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/728/15. 14. Сушбов А.Е. Бухгалтерский учет и аудит / А.Е. Сушбов, Б.Т. Жарылгасова – М.: КНОРУС, 2005. – 496 с. 15. Уолл Н. Экономика и бизнес. / Н. Уолл, Я. Маркузе, Д. Лацнз, Б. Мартин. – А-Я: Словарь-справочник / Пер. с англ. К.С. Ткаченко. – М.: ФИАР-ПРЕСС, 1999. – 624 с. 16. Фінансово-економічний словник [Електронний ресурс] – Економічна Олайн Енциклопедія // Режим доступу: http://fes.net.ua/?p=926 17. Чижевська Л.В. Словник економічних термінів: економічна теорія, бухгалтерський облік / Л.В. Чижевська, Д.Л. Лозинський / за ред.. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 160 с. 18. Шеремет А.Д. Аудит / [Електронний ресурс] / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 448 с. // Режим доступу: http://be5.biz/ekonomika/asad/toc.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 С. М. Кафка, О. О. Река

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.