DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-67-69

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ

С. М. Гречко

Анотація


Досліджено теоретичні положення та розглянуто діючу практику організації бухгалтерського обліку основних засобів в умовах трансформації до міжнародних стандартів. Визначено економічну сутність основних засобів  в системі управління. Надано пропозиції щодо удосконалення діючої облікової класифікації основних засобів

Ключові слова


капітал; основні засоби; основні фонди; облікова класифікація; процес управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ю.Ф. Відображення в обліку внесення засновниками основних засобів до статутного капіталу підприємства / Ю.Ф. Бутинець // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2001. – №16. – 21 с. 2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів/ За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 756 с. 3. Економіка підприємства: Навчальний посібник (Курс лекцій) / І.О. Семернікова, Н.В. Мєшкова-Кравченко – Херсон, ХДТУ, 2003. – 292 с. 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main 6. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Т.О. Примак – 5-те вид., стер. – К.: Вікар, 2008. – 219 с. 7. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. / М.С. Пушкар – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 С. М. Гречко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.