DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-394-396

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОПОДАТКОВУВАНИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) У ЗВІТНОСТІ: УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ

Сергій Валентинович Шевчук

Анотація


Запропоновано зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток.
Удосконалено порядок розкриття інформації про узгодження фінансового результату та оподатковуваного прибутку (збитку) у фінансовій звітності


Ключові слова


податок на прибуток; доходи; витрати; декларація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гейєр Е. Моделі взаємодії бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку/ Е. Гейєр // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №11. – С. 18-28. 2. Греськів Т.В. Узгодження фінансової та податкової звітності [Електронний ресурс] / Т.В. Греськів // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Випуск 38. – С. 206-211. 3. Озеран А.В. Шляхи адаптації нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку та звітності до вимог податкового законодавства України / А.В. Озеран // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Випуск 38. – С. 206-211. 4. Озеран А. Проблема узгодження стандартів (правил) бухгалтерського обліку і норм Податкового кодексу у частині загально виробничих витрат та їх відображення у фінансовій звітності/ А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С. 13-17. 5. Пантелеєв В.П. Еволюція визначення “Податкова звітність / Звітність за податками” [Електронний ресурс] / В.П. Пантелеєв // Науково-виробничий журнал "Сталий розвиток економіки – 2011. – № 2. – С. 171-176. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/sre/2011_2/171.pdf. 6. Податковий кодекс України: станом на 1 січня 2013р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва”: станом на 1 січня 2013р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00. 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: станом на 1 січня 2013р. [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99. 9. Постанова Кабінету міністрів України “Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації” від 15 лютого 2012 р. №98 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/98-2012-п#n10. 10. Про затвердження форми податкової декларації з податку на прибуток: Затверджено наказом ДПАУ від 28.09.2011 № 1213 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1215- 11. Свідерський Д. Основи організації обліку показників податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку /Д. Свідерський// Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №1. – С. 43-52. 12. Свідерський Є., Свідерський Д. Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України /Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №3. – С. 3-7. 13. Соколов Я.В. Принципы бухгалтерского учета / Я.В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 1997. – №3. – С. 18-23. 14. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие. / Я.В. Соколов – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с. 15. Таузенд Дж. Співвідношення між податковою і фінансовою звітністю / Дж. Таузенд // Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – №12. – С.29 – 32. 16. Хомин П.Я. Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / П.Я. Хомин – К., 2004. – 34 с. 17. Хомин П.Я. Неекономічність обліку та контролю домінанта часу!? / П.Я. Хомин// Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 721. – С. 245-250.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Сергій Валентинович Шевчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.