DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-117-121

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАЦІЙ

Ольга Михайлівна Кондратюк

Анотація


Обґрунтовано вплив інтеграційних процесів в економіці на розвиток бухгалтерського обліку корпорацій. Розкрито сутність гармонізації і стандартизації бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Надано пропозиції щодо регулювання бухгалтерського обліку в Україні


Ключові слова


бухгалтерський облік; глобалізація; регулювання; гармонізація; стандартизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Belkoui A.R. Accounting Theory: Thomson, 2007. – 608 p. 2. Puxty, A.G. Modes of regulation in advanced capitalism: Locating accounting in four countries / A.G. Puxty, H.C. Willmott, D.J. Cooper, A.E. Lowe // Accounting, Organisations and Society, 1987. – № 12 (3). – P. 273-291. 3. Rahman, A.R. Accounting harmonization between Australia and New Zealand : Towards a requlatory union / A.R. Rahman, M.H.B. Perera, G.D. Tower // Internation Journal of Accounting, 1994. – № 29 (3). – Р. 171-192. 4. Брадул Олександр Михайлович. Теорія та методологія бухгалтерського обліку і аналізу діяльності корпорацій: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / О. М. Брадул; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2009. – 35 с. 5. Веріга Г. Проблемні аспекти фінансової звітності підприємств України відповідно до принципів МСФЗ / Г. Веріга // Бухгалтерський облік і аудит, 2010. – № 9. – С. 19-25. 6. Войтенко Т. Демократизація бухгалтерського обліку: перехід на МСФЗ обов’язковий та добровільний / Т. Войтенко // Податки і бухгалтерський облік. – 2011, 8 сер. – № 63. 7. Голов С.Ф. Система глобального бухгалтерського обліку / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит, 2010. – № 3, с. 3-12. 8. Дипиаза С.А. (младший), Экклз, Р. Дж. Будущее корпоративной отчетности : Как вернуть доверие общества / С.А. Дипиаза (младший), Р. Дж. Экклз; пер. с англ. : В. Ионов, Ю. Езерский. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 211 с. 9. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: [монографія] / В.М. Жук. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2009. – 648 с. 10. Зенкін А.С. Стандартизація і управління якістю: Навч. посіб. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 172 с. 11. Золотогоров В.Г. Экономика: энциклопедический словар / В.Г. Золотогоров. – 2-е изд. Стереотип. – Мн: Книжный дом, 2004. – 720 с. 12. Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета / Г.Г. Кірейцев // Научный доклад на 6-ой Международной научной конференции “Научные исследования в сфере бухгалтерского учета, контроля и анализа : теоретико-методологическое значение и направления дальнейшего развития”, Житомир, 18–19 октября 2007 г. – Житомир : ЖГТУ, 2007. – 68 с. 13. Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні : теоретико–методологічні основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : 08.06.04 “Бухгалтерский облік, аналіз та аудит” / Малюга Наталя Михайлівна. – К., 2006. – 36 с. 14. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словни : у 2 т. – Т.2 / С.В. Мочерий, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій / За ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. – 568 с. 15. Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета : учебник / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера; пер. с. англ. под. ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М. : Аудит, Юнити, 1999. – 663 с. 16. Основи стандартизації: підручник / О.В. Заболотний, М.Д. Кошовий, В.О. Книш та ін.. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т “Харк. Авіа. Ін.-т”, 2010. – 304 с. 17. Панков В.В. Институциональная теорія бухгалтерського учета и аудита: учеб. пособ. / В.В. Панков. – М.: “ИнформБюро”, 2011. – 168 с. 18. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420 с. 19. Поленова С.Н. Стандартизация бухгалтерського учета и отчетности. Зарубежный и российский опыт / С.Н. Поленова. – 3 изд. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2010. – 348 р. 20. Розвиток теорії та методології обліку і аналізу в умовах трансформації суспільної свідомості : монографія / І.В. Жиглей, І.В. Замула, О.В. Олійник, М.М. Шигун, під заг. ред. і з передм. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 319 с. 21. Росийский энциклопедический словарь [Текст] :в 2-х книгах / Гл. ред. А.М Прохоров. – М.: Большая Российская енциклопедия, 2001. – Кн. 2: Н – Я. – 2015 с. 22. Сапожникова Н.Г. Развитие методологии и практики корпоративного учета и отчетности: автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика / Наталья Глебовна Сапожникова; Воронежский государственный університет. – Воронеж, 2008. – 391 с. 23. Свірко С.В. Історичні передумови міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку / С.В. Свірко // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матер. XV Міжнар. наук.-практ. конф (26-27 трав. 2010 р) / відп. ред.. Л.Г. Ліпич. – Луцьк : Волин. Нац.. ун-т ім.. Л. Українки, 2010. – 458 с. 24. Современные концепции бухгалтерського учета (теорія и методология) : Автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.00.12 / Л.А. Чайковская. – М.: ГОУ ВПО “Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова”, 2007. – 57 с. 25. Хендриксен Є.С. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова / Є.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда . М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с. 26. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 447 с. 27. Экклз Р. Дж. Революция в корпоративной отчетности. Как разговаривать с рынком капитала на языкке стоимости, а не прибыли / Дж.Р. Экклз, Р.Х. Герц, Э.М. Киган, Д.М.Х. Филлис / Пер. с англ. Н. Барышниковой. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2002. – 40 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ольга Михайлівна Кондратюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.