DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-290-295

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ольга Євгенівна Джур

Анотація


Розглянуто специфічні умови функціонування сучасних підприємств космічної галузі,
проаналізовані результати адаптації даних підприємств до нових внутрішніх та зовнішніх умов функціонування; обґрунтовано теоретичні та практичні положення побудови організаційно-економічного механізму управління підприємством космічної галузі


Ключові слова


організаційно-економічний механізм; підприємство космічної галузі; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Баластрик Л.О., Транченко Л.В. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємством / Л.О. Баластрик, Л.В. Транченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. Праць – Вип. 7. – Київський університет. − 2005. − С. 188-195. 2. Бідняк М.Н. Організація управління: навч. посіб. – К.: А.С.К. − 2003. − С. 76-125. 3. Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств: [навч. посіб.] /О.Є. Джур. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2010. – 320 с. 4. Джур О.Є. Удосконалення організаційно-економічного механізму підприємства космічної галузі / О.Є. Джур //Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 лютого 2012 р.: В 7 т. – Д.: Біла К.О., 2012. Т. 6: Актуальні питання економіки. – 2012. С. 59 – 61. 5. Дмитрий Фирташ: время инвестировать. [Електронний ресурс]. Режим доступу: – http://www.investgazeta.net/ blogi/vremja-investirovat-160411. 6. Жданов С.А. Механизмы экономического управлення предприятием. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, − 2002. − С. 12. 7. Економічна енциклопедія. / Гаврилишин Б.Д., Мочерний С.В., Устинко О.А., Амоша О.І. та інші. Том 1. − К.: Київ видав. Цент. Академія 2000 р. 8. Кисель В.М. Теоретические основы организационно-зкономического механизма в пищевой промышленности региона. М.: 2001. − 186 с. 9. Кореспондент: Нерабочее настроение. Один из самых низких уровней производительности труда тенет украинцев на дно цивилизации [Електроний ресурс]. Режим доступу: – http://korrespondent.net/business/economics/1321288. 10. Кульман А. Экономические механизмы Пер. с фр. – М.: Группа "Прогресса". − 1993. 11. Лисенко Ю. Організаційно-економічний механізм управління підприємством / Ю. Лисенко, П. Єгоров // Економіка України. – 1997. – № 1. – С.86-87. 12. Малицький А.А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: сутність та структура [Електронний ресурс]. Режим доступу: – http://intkonf.org/malitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura. 13. Месарович М.. Общая теория систем: математические основы / М. Месарович, Я. Такахара / Под ред. С.В. Емельянова. Пер. с англ. − М.: Издательство “Мир”. − 1978. − 312 с. 14. Механізм [Електронний ресурс]. Режим доступу: – http:// http://uk.wikipedia.org/wiki. 15. Паламарчук О.М. Сутність та формування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства [Електронний ресурс]. Режим доступу: – http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_2. 16. Полозова Т.В. Сутність організаційно-економічного механізму функціонування підприємств промисловості / Т.В. Полозова, Ю.В. Овсюченко [Електронний ресурс]. Режим доступу: – http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/ 05ptvfpp.html. 17. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія. – Х.: ВД “ІНЖЕК”. – 2006. – 496 с. 18. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – М.: Информационно -внедренческий центр "Маркетинг". − 1999.− 149 с. 19. Свінцов О.М., Коцупей В.М., Скірка Н.Я., Сельський А.А. Особливості структурних зрушень в економіці сучасної України / О.М. Свінцов, В.М. Коцупей, Н.Я. Скірка, А.А. Сельський / Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 124-131. 20. Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: монографія. – Х.: ХДЕУ. – 2002. – 364 с. 21. Фесенко Г.Г. Філософія господарювання: конспект [Електронний ресурс]. Режим доступу:- http://do.gendocs.ru/docs. 22. Хозяйственный механизм общественных формаций. / Под общ. ред. Л.И. Абалкина. – М.: Мысль. − 1986. − 269 с. 23. Beer St. Diagnosing the System for Organisations; John Wiley, London and New York. 1991.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ольга Євгенівна Джур

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.