DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-184-187

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ПАСИВУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

Валерій Миколайович Пархоменко

Анотація


Проаналізовано склад пасивів в історичній ретроспективі, виявлено проблему
відсутності єдиного підходу серед вчених до складу пасивів. Наведено пропозиції щодо
складових пасиву бухгалтерського балансу враховуючи їх економічний зміст та призначення


Ключові слова


бухгалтерський баланс; пасив; власний капітал; зобов’язання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко И.П. Курс двойной бухгалтерии. – СПб.: Изд. В.И. Губинского, 1911. – 1106 с. 2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К., 2000. — 692 с. 3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с. 4. Бухгалтерский учёт: учеб.-практ. пособие / Д.А. Панков, Л.В. Глотова, Л.С. Воскресенская [и др.]; под ред. д-ра экон. Наук, проф. Д.А. Панкова. – Минск: БГЭУ, 2008. – 289 с. 5. Галаган А.М. Основы бухгалтерського учета. Под ред. Проф. С.К. Татур, А.С. Маргулиса. – М.: Госпланиздат, 1939. – 139 с. 6. Гальперин Я.М. Курс теории бухгалтерского учета / Я.М. Гальперин, Н.А. Кипарисов, Н.А. Леонтьев. – М. Госпланиздат, 1945. – 228 с. 7. Дембинский Н.В. Теория советского бухгалтерского учёта. – М.: БССР, 1957. – 310 с. 8. Діяльність суб’єктів господарювання. Статистичний збірник 2010 / Державна служба статистики України. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2011. – 454 с. 9. Кірейцев Г.Г., Виговська Н.Г., Петрук О.М. Фінансовий менеджмент / Г.Г. Кірейцев, Н.Г. Виговська, О.М. Петрук. – Житомир:ЖІТІ, 2001. – 432 с. 10. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник . / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с. 11. Німчинов П.П. Загальна теорія бухгалтерського обліку. – Київ: Вища школа, 1977. – 240 с. 12. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с. 13. Cумцов А.И. Что нужно знать хозяйственнику о бухгалтерском учете. – М., 1966. – 130 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Валерій Миколайович Пархоменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.