№ 3(61) (2012)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

СУБ’ЄКТИ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕДУРИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКИХ І УПРАВЛІНСЬКИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В УКРАИНЕ PDF (Русский)
Жанетта Анатольевна Богданова
ЕЩЕ РАЗ О ДЕЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА НА ВИДЫ – НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ КОНЦЕПЦИИ PDF (Русский)
Борис Иванович Валуев
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталя Валеріївна Гойло
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК ФОРМА БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Михайло Олександрович Гончарук
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Євгенія Броніславівна Пономаренко
ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ ОЦІНКИ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ЧАСТИНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЕКСПАНСІЇ ПОДВІЙНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ PDF
Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап'юк, Наталія Іванівна Ценклер
СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ И СОСТОЯНИЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ PDF (Русский)
Елена Александровна Дорошенко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАРАХУВАННЯ ВИНАГОРОД ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ЯК ПІДҐРУНТЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
УДОСКОНАЛЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ОПЕРАЦІЙ З КОМЕРЦІЙНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА PDF
Людмила Степанівна Скакун, Генріх Генріхович Казарян
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ І УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва
КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ УКРАЇНИ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Тетяна Вавилівна Кирик
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПО ОПЕРАЦІЯХ З АТМОСФЕРНИМ ПОВІТРЯМ PDF
Ганна Вікторівна Кірейцева
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ PDF
Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ФАКТУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Тарасівна Кулікова
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Олексій Олексійович Куцик
КЛАСИФІКАЦІЯ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ ЇХ ОБЛІКУ НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Світлана Михайлівна Лайчук, Надія Михайлівна Хорунжак
СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАТЕГОРІЙ PDF
Сергій Федорович Легенчук
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ФІНАНСОВОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ PDF
Вікторія Костянтинівна Макарович
ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ерна Георгіївна Мельник
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Алла Анатоліївна Михалків
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Володимир Олександрович Осмятченко
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Інна Анатоліївна Панченко
РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Вікторрівна Педченко
ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТІЙКИХ ПАСИВІВ PDF
Наталія Іванівна Петренко
РОЗВИТОК МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА PDF
Ірина Романівна Поліщук, Ореста Володимирівна Боднар
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙМАННЯ ЦІННОСТЕЙ ЗА ЯКІСТЮ ТА КІЛЬКІСТЮ ЯК ВЕКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Василівна Романчук
ФІНАНСОВА ТА ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Інна Василівна Семчук
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ПИТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ PDF
Ірина Петрівна Склярук
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МОНЕТАРНИХ ВЕКСЕЛІВ ОДЕРЖАНИХ ЯК СКЛАДОВОЇ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В ПРОЦЕСІ ПРОДАЖ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Ярослава Василівна Сливка
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БОРЖНИКА: ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТА ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
Олена Миколаївна Столяренко
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: ОЦІНКА І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ: ВИМОГИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ PDF
Марія Михайлівна Шигун
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ СЛОВОВЖИВАНЬУ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ “ОБЛІК І АУДИТ” PDF
Марія Олегівна Козлова
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ, ОРІЄНТОВАНА НА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Жанна Миколаївна Ющак
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ ПРОКАТУ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ PDF
Н. В. Куценко
ВТРАТИ МАЙНА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ PDF
Оксана Валеріївна Болдуєва
ЕТАПИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ PDF
Богдан Олександрович Бутко
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЖКГ НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ PDF
Євген Наумович Водовозов
ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ДВУХСЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Алексей Иванович Волошин
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Вікторія Валентинівна Вольська
МІСТО ХАРКІВ ЯК СУБ’ЄКТ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ігор Володимирович Дунаєв
ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ: НОРМА ЧИ СУБ’ЄКТИВНА ІНІЦІАТИВА РОБОТОДАВЦЯ PDF
Алла Миколаївна Зленко
ПОКАЗНИКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИН PDF
Ольга Владиславівна Іващенко
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Інна Миколаївна Ізвєкова
РЕІНЖИНІРИНГ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Світлана Вікторівна Калабухова
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ФУНДАМЕНТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ PDF
Ксенія Сергіївна Клименко
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
Світлана Володимирівна Ковальчук, Оксана Анатоліївна Голубовська
ИНСТРУМЕНТЫ ФИСКАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Светлана Кузминична Колодий
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ І АКТИВІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Андрій Анатолійович Корбут
МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ – ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ФАКТОР ЙОГО РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ PDF
Віктор Іванович Корсак
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Дмитро Олександрович Лазаренко
ЗАКОНОДАВЧЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Володимирівна Лупенко
ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ РУХУ АВТОМОБІЛІВ PDF
Т. В. Макарова
КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ: ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН PDF
Дмитро Петрович Мельничук
ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ PDF
Ольга Миколаївна Николюк, Ольга Петрівна Князєва, Роман Антонович Залевський
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ PDF (Русский)
Антонина Андреевна Радько
МІСЦЕ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ: ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Вікторович Тарасенко
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Валентина Віталіївна Тарасова, Ірина Миколаївна Ковалевська
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПЕРЕВАГ PDF
О. Л. Чернелевська
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В АР КРИМ PDF
Руслан Віталійович Швец
ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Лілія Олексіївна Грузінова

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПРОБЛЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ БАНКІВСЬКИХ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко
МАТРИЦЯ САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА ВИБІР СТРАТЕГІЙ САНАЦІЇ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Андріївна Ліснічук
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Єлізавета Михійлівна Стрілець
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Олександр Григорович Череп, Зінаїда Петровна Урусова, Андрій Альбертович Урусов