№ 3(61) (2012)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

СУБ’ЄКТИ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕДУРИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 7-9
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКИХ І УПРАВЛІНСЬКИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Костянтин Вікторович Безверхий 10-14
МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В УКРАИНЕ PDF (Русский)
Жанетта Анатольевна Богданова 15-17
ЕЩЕ РАЗ О ДЕЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА НА ВИДЫ – НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ КОНЦЕПЦИИ PDF (Русский)
Борис Иванович Валуев 18-23
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталя Валеріївна Гойло 24-28
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК ФОРМА БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Михайло Олександрович Гончарук 29-31
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Євгенія Броніславівна Пономаренко 32-34
ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ ОЦІНКИ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ЧАСТИНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 35-37
ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЕКСПАНСІЇ ПОДВІЙНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ PDF
Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап'юк, Наталія Іванівна Ценклер 38-42
СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ И СОСТОЯНИЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ PDF (Русский)
Елена Александровна Дорошенко 43-46
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАРАХУВАННЯ ВИНАГОРОД ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ЯК ПІДҐРУНТЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 47-52
УДОСКОНАЛЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ОПЕРАЦІЙ З КОМЕРЦІЙНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА PDF
Людмила Степанівна Скакун, Генріх Генріхович Казарян 53-57
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ І УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва 58-60
КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ УКРАЇНИ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Тетяна Вавилівна Кирик 61-66
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПО ОПЕРАЦІЯХ З АТМОСФЕРНИМ ПОВІТРЯМ PDF
Ганна Вікторівна Кірейцева 67-73
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ СЛОВОВЖИВАНЬУ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ “ОБЛІК І АУДИТ” PDF
Марія Олегівна Козлова 74-79
ВТРАТИ МАЙНА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 81-87
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ PDF
Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк 88-91
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ФАКТУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Тарасівна Кулікова 98-103
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ ПРОКАТУ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ PDF
Н. В. Куценко 104-106
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Олексій Олексійович Куцик 107-111
КЛАСИФІКАЦІЯ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ ЇХ ОБЛІКУ НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Світлана Михайлівна Лайчук, Надія Михайлівна Хорунжак 112-115
СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАТЕГОРІЙ PDF
Сергій Федорович Легенчук 116-121
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ФІНАНСОВОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ PDF
Вікторія Костянтинівна Макарович 122-126
ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ерна Георгіївна Мельник 127-129
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Алла Анатоліївна Михалків 130-133
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Володимир Олександрович Осмятченко 134-137
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Інна Анатоліївна Панченко 138-141
РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 142-145
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Вікторрівна Педченко 146-148
ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТІЙКИХ ПАСИВІВ PDF
Наталія Іванівна Петренко 149-154
РОЗВИТОК МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА PDF
Ірина Романівна Поліщук, Ореста Володимирівна Боднар 155-157
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙМАННЯ ЦІННОСТЕЙ ЗА ЯКІСТЮ ТА КІЛЬКІСТЮ ЯК ВЕКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Василівна Романчук 158-164
ФІНАНСОВА ТА ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Інна Василівна Семчук 165-168
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ПИТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ PDF
Ірина Петрівна Склярук 169-174
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МОНЕТАРНИХ ВЕКСЕЛІВ ОДЕРЖАНИХ ЯК СКЛАДОВОЇ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова 175-181
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В ПРОЦЕСІ ПРОДАЖ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Ярослава Василівна Сливка 182-187
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БОРЖНИКА: ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТА ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
Олена Миколаївна Столяренко 188-190
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: ОЦІНКА І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 191-193
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ: ВИМОГИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ PDF
Марія Михайлівна Шигун 194-197
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 198-202
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ, ОРІЄНТОВАНА НА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Жанна Миколаївна Ющак 203-208

ЕКОНОМІКА

ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ PDF
Оксана Валеріївна Болдуєва 209-211
ЕТАПИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ PDF
Богдан Олександрович Бутко 212-214
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЖКГ НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ PDF
Євген Наумович Водовозов 215-218
ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ДВУХСЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Алексей Иванович Волошин 219-221
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Вікторія Валентинівна Вольська 222-224
МІСТО ХАРКІВ ЯК СУБ’ЄКТ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ігор Володимирович Дунаєв 228-231
ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ: НОРМА ЧИ СУБ’ЄКТИВНА ІНІЦІАТИВА РОБОТОДАВЦЯ PDF
Алла Миколаївна Зленко 232-234
ПОКАЗНИКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИН PDF
Ольга Владиславівна Іващенко 235-237
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Інна Миколаївна Ізвєкова 238-242
РЕІНЖИНІРИНГ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Світлана Вікторівна Калабухова 243-246
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ФУНДАМЕНТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ PDF
Ксенія Сергіївна Клименко 247-249
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
Світлана Володимирівна Ковальчук, Оксана Анатоліївна Голубовська 250-253
ИНСТРУМЕНТЫ ФИСКАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Светлана Кузминична Колодий 254-256
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ І АКТИВІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Андрій Анатолійович Корбут 257-262
МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ – ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ФАКТОР ЙОГО РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ PDF
Віктор Іванович Корсак 253-259
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Дмитро Олександрович Лазаренко 270-272
ЗАКОНОДАВЧЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Володимирівна Лупенко 273-276
ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ РУХУ АВТОМОБІЛІВ PDF
Т. В. Макарова 277-280
КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ: ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН PDF
Дмитро Петрович Мельничук 281-286
ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ PDF
Ольга Миколаївна Николюк, Ольга Петрівна Князєва, Роман Антонович Залевський 287-290
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ PDF (Русский)
Антонина Андреевна Радько 291-294
МІСЦЕ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ: ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Вікторович Тарасенко 295-302
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Валентина Віталіївна Тарасова, Ірина Миколаївна Ковалевська 303-305
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПЕРЕВАГ PDF
О. Л. Чернелевська 306-309
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В АР КРИМ PDF
Руслан Віталійович Швец 310-312
ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Лілія Олексіївна Грузінова 225-227

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ПРОБЛЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ БАНКІВСЬКИХ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович 313-315
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко 316-320
МАТРИЦЯ САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА ВИБІР СТРАТЕГІЙ САНАЦІЇ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Андріївна Ліснічук 321-324
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Єлізавета Михійлівна Стрілець 325-327
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Олександр Григорович Череп, Зінаїда Петровна Урусова, Андрій Альбертович Урусов 328-330