DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-182-187

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В ПРОЦЕСІ ПРОДАЖ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ

Ярослава Василівна Сливка

Анотація


Розглянуто вплив розширення функцій податків на систему оподаткування, наведено відмінності у трактуванні та застосуванні адміністрування податків на мікро- та макрорівнях, проведено аналіз судових рішень, пов’язаних з процесом продаж, узагальнено типові порушення та їх оскарження на основі даних бухгалтерського обліку, запропоновано методи захисту інтересів підприємства


Ключові слова


адміністрування; бухгалтерський облік; податки; ціна

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В.Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво / В.Л. Андрущенко // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С. 27-35 2. Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С.Л. Береза; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2003. – 20 с. 3. Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах). Гл. Ред.: А.М. Прохоров. Изд. 3-е. Т.1. – М., “Советская Энциклопедия”, 1969. – 608 с. 4. Дудник Т.А. Облік, контроль та аналіз розрахунків з покупцями: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Т.А. Дудник, Я.І. Глущенко, М.Е. Шухман ; Донец. екон.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 140 с. 5. Житна І.П. Адміністрування податку на додану вартість в Україні: організація та напрямки розбудови [Електронний ресурс]/ І.П. Житна, В.О. Корецька- Гармаш // Наукові вісті Далівського університету. – 2010. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ Nvdu/2010_1/10giponp.htm. 6. Катрук Н.О. Обґрунтування сутності державного податкового менеджменту в контексті становлення наукової думки / Н.О. Катрук // Наука й економіка. – 2010. – № 2 (18). – с. 47-55 7. Корецька-Гармаш В.О. Адміністрування податків: порівняльний аналіз після прийняття Податкового Кодексу [Електронний ресурс]/ В.О. Корецька-Гармаш, А.В. Кулік // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. Економічні науки. – 2011. – № 7(161). Ч. 2. Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vsunu/20 1_7_2/Korecka.pdf. 8. Мельник В.М. Домінанти податків і оподаткування та забезпечення повноти їх дії: автореф. дис. д-ра екон. наук / В.М. Мельник; Держ. установа “Ін-т екон. та прогнозування НАН України”. – К., 2007. – 31 с. 9. Новосад Л.Я Фіскальне адміністрування в Україні: проблеми теорії та практики / Л.Я. Новосад // Світ фінансів. – 2005. – В. 1. – С. 65-70. 10. Орлов І.В. Бухгалтерський облік і контроль зобов’язань суб’єктів господарювання: теорія і методологія [Текст]: монографія / І.В. Орлов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 400 с. 11. Петрук О.М. Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 332с. 12. Податковий Кодекс України від 23.12.2010 № 2856-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755 17/page5. 13. Романчук К.В. Організація та методика бухгалтерського обліку договірного процесу (на прикладі діяльності промислових підприємств України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / К.В. Романчук; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2005. – 21 с. 14. Сурніна К.С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / К.С. Сурніна; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2002. – 19 с. 15. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/T030435.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ярослава Василівна Сливка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.