DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-175-181

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МОНЕТАРНИХ ВЕКСЕЛІВ ОДЕРЖАНИХ ЯК СКЛАДОВОЇ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ

Вікторія Вікторівна Скоробогатова

Анотація


Удосконалено методику облікового відображення векселів одержаних шляхом використання субрахунків, які відображають інформацію про форму їх погашення та мету придбання


Ключові слова


монетарні активи; немонетарні активи; змішані активи; вексель; цінний папір; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Балащук Я.О. Напрями вдосконалення обліку вексельних операцій / Я.О. Балащук // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції молодих науковців, аспірантів,здобувачів і студентів “Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економік” (3 грудня 2010 р.). – Луцьк: HDD Луцького національного технічного університету, 2010. – 608 с. 2. Барац С.М. Курс вексельного права / С.М. Барац. – Спб.: Т-во ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2012. № 3 (61) СЕРІЯ: Економічні науки 181 “Общественная польза”, 1893. – 778 с. 3. Бервено С.Н. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине / С.Н. Бервено, В.Л. Яроцкий. – Харьков: Право, 2001. – 512 с. 4. Большакова О.Ю. Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб’єктів підприємницької діяльності: дис. к.е.н за спец. 08.06.04 / О.Ю. Большакова. – Київ, 2001. – 217 с. 5. Велш Глен А. Основи фінансового обліку / Велш Глен А., Шорт Деніел Г.; пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1997. – 943 с. 6. Винокуров Д. Вексель та вексельний обіг / Д. Винокуров, А. Клименко. – Х.: Фактор, 2005. – 376 с. 7. Галушка Н.Й. Облік і аудит вексельних операцій в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.09. “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” (за видами економічної діяльності) / Н.Й. Галушка. – Київ. – 2012. – 20 с. 8. Завійський І.І. Фінансово-облікові проблеми здійснення вексельних операцій в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / І.І. Завійський, Ф.М. Романець. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca/Ekon/2009_3 0/09.pdf 9. Закон України “Про обіг векселів” від 05.04.2001 р. № 2374-III зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2374 14 10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 № 291 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0893-99 11. Мошенський С.З. Вексельний обіг та його облік в Україні: історичний аспект / С.З. Мошенський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2003. – № 3(25.). – С. 148-157. 12. Мошенський С.З. Облік і контроль вексельних операцій: дис. к.е.н.: 08.06.04 / С.З. Мошенський. – Житомир, 2004. – 258 с. 13. Мошенський С.З. Розвиток обліку вексельних операцій. Бухгалтерський облік: історичний аспект: монографія / С.З. Мошенський; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Ж.: ЖДТУ, 2006. – 620 с. 14. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755- VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2755-17 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід” від 29.11.1999 № 290 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 16. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл; пер. с англ.; под. ред. Я.В. Соколова. – [2-е изд.]. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с. 17. Рейнбот П.И. Полный курс коммерческой бухгалтерии / П.И. Рейнбот. – СПб., 1866. – 373 с. 18. Уніфікований Закон “Про переказні і прості векселі” від 07.06.1930 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_009 19. Юровский Б. Вексель. Налогообдажение и бухгалтерский учет / Б. Юровский. – Х.: ЭБЭ, 2001. – 415 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Вікторія Вікторівна Скоробогатова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.