DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-10-14

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКИХ І УПРАВЛІНСЬКИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Костянтин Вікторович Безверхий

Анотація


Розглянуто актуальні питання щодо удосконалення обліку загальногосподарських і управлінських витрат промислових підприємств


Ключові слова


облік; організація обліку; непрямі витрати; адміністративні витрати; загальногосподарські та управлінські витрати; склад витрат; удосконалення обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027 00&p=1302724046553028. 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi nreg=275517&p=130272404655 3028. 3.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до інструкції: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi nreg=z0893-99&p=1249293963784843. 4. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово господарської діяльності підприємств та Інструкції з його застосування”.Затверджено наказом № 56 Мінфіну СРСР від 01.11.1991 р. 5. Соколов А.Ю. Управленческий учет накладних расходов / А.Ю. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 448 с. 6. Пушкар М.С. Креативнийоблік (створення інформації для менеджерів): [Монографія] / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 334 с. 7. Безверхий К.В. Склад непрямих витрат в системі внутрішньогосподарського (управлінського) обліку / К.В. Безверхий // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний зб. наук. праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ. – 2008. – Вип. 3 (12). – С. 28 – 40. 8. Грінчук М.С. Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції швейної промисловості: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М.С. Грінчук. – Київ, 2004. – 24 с. 9. Дерій В. Місце рахунків витрат і доходів підприємств у планах рахунків бухгалтерського обліку / В. Дерій // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1 (30). – С. 133 –143. 10. Задорожний З.В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві: [Монографія] / З.В. Задорожній. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 336 с. 11. Задорожний З.-М.В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві: методологія та організація: автореф. дис. д-ра. екон. наук: 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / З.-М.В. Задорожний. – Тернопіль, 2007. – 40 с. 13. Ющак Ж.М. Бухгалтерський облік і контроль трансакційних витрат: теорія і методика: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ж.М. Ющак. – Житомир, 2010. – 21 с. 14. Управленческий учет: учебник / под ред. проф. Я.В. Соколова. – М: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 720 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Костянтин Вікторович Безверхий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.