DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-243-246

РЕІНЖИНІРИНГ СИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Світлана Вікторівна Калабухова

Анотація


Розглянуто ієрархію розв’язання аналітичних завдань при реструктуризації систем управління підприємством. Скомпоновано елементи системи аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством. Визначено етапи реінжинірингу та розроблено новий проект організації системи аналітичного забезпечення управління підприємством, який
ґрунтується на ситуаційному підході до управління


Ключові слова


проектування організації економічного аналізу; реструктуризація систем управління; ієрархічність аналітичних завдань; перепроектування; ситуаційний підхід; організаційні рішення; управлінські рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабак О.А. Реінжиніринг як сучасний інструмент інноваційної діяльності підприємств / О.А. Бабак // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ. – 2011. – № 17/1. – с. 55-60. 2. Бородин А.И. Методология и инструментальные средства для проведения реинжиниринга / А.И. Бородин / Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 3. – С. 37 45. 3. Жівітере М.Й. Механізм, закони та принципи організаційного проектування / М.Й. Жівітере, В.П. Рященко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб. наук. праць /Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2011. – № 23 (І). – с. 119-123. 4. Ляхович Л.А. Реструктуризація в системі стратегічного управління підприємством // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5 (24). – с. 296-299. 5. Мильнер Б.З. Теория организации [Текст] / Б.З. Мильнер. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 c. 6. Момот О.І. Реінжиніринг – один з шляхів по виходу українських підприємств із світової кризи / О.І. Момот, П.І. Самойлов // Високі технології в машинобудуванні: зб.наук.праць. – Харків, НТУ “ХПІ”, 2010. – Вип. 1 (20). – с. 151-159. 7. Мошек Г.Є. Організаційне проектування як функція організації / Г.Є. Мошек // Вісник МСУ. Серія Економічні науки / Харківський міжнародний слов’янський університет. – 2011. – № 2. – с. 128-132. 8. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник [Текст] / П.Я. Попович. – К.: Знання, 2008. – 630 с. 9. Синиця С. Реструктуризація підприємства як один із напрямів підвищення його конкурентоспроможності / С. Синиця, Л. Гринів // Галицький економічний вісник. – 2010. – №3 (28). – С. 131-138. 10. Скрипіцин М.В. Проектування та управління інформаційним середовищем підприємства за допомогою Content Management Sysyem / М.В. Скрипіцин, О.І. Кизим // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 1(9). –с. 66-69. 11. Ткаченко О.В. Особливості проектів реструктуризації системи управління підприємством / О.В. Ткаченко, Н.Г. Дідіченко // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3 (13). – с. 93-98. 12. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / Майкл Хаммер, Джеймс Чампи; [пер. с англ. Ю.Е. Корнилович]. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 287 с. 13. Шкарабан С. Організація економічного аналізу: удосконалення теоретичних засад [Текст] / Шкарабан С., Лазаришина І. // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – с. 11-14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Світлана Вікторівна Калабухова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.