DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-281-286

КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ: ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Дмитро Петрович Мельничук

Анотація


Викладено авторський погляд стосовно перспектив застосування концепції якості життя в процесі наближення соціально-економічної системи України до еталонів постіндустріального розвитку, охарактеризовано відмінності, що властиві західній та вітчизняній традиції трактування змісту
концепції якості трудового життя, визначено її роль в ході модернізації соціально-трудової сфери


Ключові слова


концепція; якість життя; якість трудового життя; соціально-трудові відносини; людський капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Бабынина Л.С. Экономика труда / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Л.С. Бабынина // Учебник. В 2 т. Т.2. – М.: Издательство “Альфа-прес”, 2007. – 924 с. 2. Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования /Белл Даниел // Перевод с английского под. ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – 956 с. 3. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Под. ред. Ф. Энгельса Т. ІІІ., Кн. IIІ., Ч. І Процесс капиталистического производства, взятый в целом / Карл Маркс. – М.: Политиздат, 1978. – 508 с. 4. Третьяк С. Качество трудовой жизни: как его измерить и обеспечить в сфере услуг? / С. Третьяк // Бизнес консалтинг, 2005. –№3. – С. 39-43. 5. Повышение качества трудовой жизни работника через формирование профессионально- личностного комфорта / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.career st.ru/specialist/docladi/4 6. Матрусова Т.Н. Стратегии всеобщего контроля качества и обучение персонала в японских фирмах/ Т.Н. Матрусова // Проблемы теории и практики управления, 2002. – №1. 7. Цыганкова И.В. Современные взгляды на проблему качества трудовой жизни / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/vch/120/023.pdf 8. Звіргзде К.І. Особливості регулювання соціально трудових відносин у Франції: досвід для України / К.І. Звіргзде // “Формування та розвиток трудового потенціалу України: проблеми і перспективи”: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 53-55. 9. Сем’ян О.В. Чинники формування трудового потенціалу України / О.В. Сем’ян // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 1(9). – С. 86–89. 10. Нехода Е.В., Беззубко Л.В. Управление качеством трудовой жизни населения на региональном уровне: опыт России / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdduu/du/2011_19 4/c.html. 11. Потуданская В.Ф. КТЖ как индикатор социально экономического положения региона / В.Ф. Потуданская // Актуальные проблемы труда и социальной политики: Материалы регион. науч.-практ. конф.: Омск, 2003. – С. 9. 12. Цыганков В.А. Качество трудовой жизни в России: экономическая природа, механизм формирования: Автореферат диссертации ... доктора экономических наук: 08.05.05 / Науч.-исслед. ин-т труда и соц. страхования. – Москва, 2007. 13. Бойкова Е.Б. Оценка качества жизни работников на основе мониторинга социально-трудовой сферы / Автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата экономических наук. – СПб, 1997.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Дмитро Петрович Мельничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.