DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-203-208

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ, ОРІЄНТОВАНА НА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Жанна Миколаївна Ющак

Анотація


Наведено детальну класифікацію затрат за функціями управління, що є найбільш адекватною для ефективного управління діяльністю підприємства. Обґрунтовано механізм розробки класифікації витрат підприємства при формуванні інформації в системі бухгалтерського обліку


Ключові слова


класифікація затрат; класифікація витрат; облік витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Атамас П.Й. Управлінський облік: Навч. посібник / П.Й. Атамас – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с. 2. Белебеха И.А. Учет и калькуляция себестоимости сельскохозяйственной продукции / И.А. Белебеха – Львов: Издательское объединение “Вища школа”, 1975. – 376 с. 3. Бургер А. Содержание и методы управления расходами / А. Бургер // Бухгалтерский учет, – 1996. – № 5. – С. 64-66. 4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік [навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук – Житомир: ЖГП, 2000. – 448 с. 5. Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов / М.А. Вахрушина – М: ЗАС “Финстатинформ”, 2000. – 533 с. 6. Відоменко І.О. Роль класифікації в процесі управління витратами / І.О. Відоменко // Наукові праці ОНАЗ ім.. О.С. Попова. – 2003. – № 1. – С. 150-154. 7. Герасим П.М. Курс управлінського обліку: [навч. посіб.] / П.М. Герасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – К.: Знання, 2007. – 314 с. 8. Голов С.Ф. Управлінський облік: [підручник] / Голов С.Ф. – К.: Лібра, 2003.– 704 с. 9. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учеб. пособие для вузов / Друри К. – [пер. с англ. под. ред. Эриашвили; предисловие проф. П.С. Безруких] – [3-е изд., перераб. и доп.] – М: Аудит, ЮНИТИ. 1998.–783 с. 10. Іванюта П.В., Лугівська О.П. Управління ресурсами і витратами: [навч. посіб] / П.В. Іванюта, О.П. Лугівська; за ред. С.М. Івашоти. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с. 11. Керимов В.Э. Управленческий учет и проблемы классификации затрат [Электронный ресурс] / В.Э. Керимов, Е.В. Минина // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 1. – Режим доступа: http://www.intalev.kz/index.php/. – Назва екрану. 12. Керимов В.Э. Управленческий учет и проблемы классификации затрат [Электронный ресурс] / В.Э. Керимов, Е.В. Минина // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №1. – Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/section_50/article_1389. 13. Когут У.І. Критерії класифікації витрат підприємства [Електронний ресурс] / У.І. Когут // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” – 2008. – № 624 (Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку) – Режим доступу: http://vlp.com.ua/node/1948. – Назва з екрану. 14. Кожарская Н.В. Учет затрат организаций общественного питання / Н.В. Кожарская, В.В. Кожарский. – Минск: Соврем. Шк., 2007. – 356 с. 15. Комірницький І.Ф. Економічна теорія / І.Ф. Комірницький – Чернівці, 2006. – 334 с. 16. Корсцький М.Х. Управлінський облік: [навч. посіб.] / М.Х. Корецький, М.Б. Дацій, Л.В. Пельтек – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с. 17. Лень В.С. Управлінський облік: [навч. посіб.] / В.С. Лень – К.: “Знання прес”, 2003. – 285 с. 18. Макарчук Ф. Класифікація витрат ринків: управлінський аспект / Ф. Макарчук // 2010. – С 116- 118, с 117 www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/ sBk3EP.pdf 19. Мачьцев М. Особенности постановки управленческого учета на промышленных предприятиях [сайт] М. Мальцев // Консалтинговая группа “Здесь и сейчас”. – Режим доступа: www.zis.by/articles/consult/ 0002346/ 20. Матвієнко Г. Затрата підприємства як об’єкт управління / Г. Матвієнко // Баланс. – 2010. – № 88(1022). – С. 36-40. 21. Меренкова Л.О. Управління витратами підприємства в ринковій економіці: автореф, дис канд. екон. наук: снец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Л.О. Меренкова. – Харків: Харківський державний економічний університет, 2003. – 20 с. 22. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник / Є.В. Мних – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с. 23. Партин Г.О. Управлінський облік: [навч. посіб.] – [2-ге вид., випр. і доп.] / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – К.: Знання, 2007. – 303 с. 24. Реслер М.В. Деякі аспекти класифікації витрат у системі бухгалтерського обліку /М.В. Реслер // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 4. – Ч. 2. – Т. 2. – С. 22-25. 25. Сабліна Н.В. Класифікація витрат промислового підприємства відповідно до цілей управління його діяльністю / Н.В. Сабліна // Научно-технический сборник. – 2006. – № 68. – С. 145-151. 26. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навч. посіб.] / В.В. Сопко – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с. 27. Танащук К.О. Методологія побудови класифікатора експлуатаційних витрат операторів телекомунікацій / К.О. Танащук, О.І. Філіпова // Труды Одесского политехнического университета. – 2009. – № 2. – С. 1-5. 28. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия: [учеб. пособие] / М.И. Трубочкина – М.: ИНФРА-М, 2007. – 218 с. 29. Управление качеством: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян и др.; под ред. С.Д. Ильенковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮПИТИ-ДАНА, 2006. – 324 с. 30. Управління витратами: навч. Посіб. / М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба та ін.; За заг. Ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с. 31. Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии, методики и организации управленческого учета в сельском хозяйстве / Л.И. Хоружий – М.: Финансы и статистика, 2004. – 496 с. 32. Чернелевський Л.М. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості. Навчальний посібник / Л.М. Черелевський, Г.Г. Осадча. – К: 2005. – 364 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Жанна Миколаївна Ющак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.